गृहप्रमुख/गृहपाल/ मुख्याध्यापक यांचे नाव
श्री.जमादार जे.के
मोबाईल क्रमांक
9922046201
मान्य विद्यार्थी संख्या
200
इमारत क्षमता

200

गृहप्रमुख/गृहपाल/ मुख्याध्यापक यांचे नाव
श्री.जमादार जी.के
अति. कार्यभार
मोबाईल क्रमांक
9922046201
मान्य विद्यार्थी संख्या
200
इमारत क्षमता

200

गृहप्रमुख/गृहपाल/ मुख्याध्यापक यांचे नाव
श्री.जमादार जी.के
अति. कार्यभार
मोबाईल क्रमांक
9922046201
मान्य विद्यार्थी संख्या
200
इमारत क्षमता

200

गृहप्रमुख/गृहपाल/ मुख्याध्यापक यांचे नाव
श्री.मोरे एस.एस.
मोबाईल क्रमांक
9673666936
मान्य विद्यार्थी संख्या
200
इमारत क्षमता

200

गृहप्रमुख/गृहपाल/ मुख्याध्यापक यांचे नाव
श्री.मुखम डी.एस.
मोबाईल क्रमांक
9404272774
मान्य विद्यार्थी संख्या
200
इमारत क्षमता

200