केंद्रीय निवासी शाळेचे नाव
नालंदा कें.निवासी इंग्रजी प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय, टेंबुर्नी रोड, महात्मा गांधी कॉलेजच्या पाठीमागे अहमदपूर जि.लातूर

युडायस क्रमांक
“प्राथमिक – 27280900133
माध्यमिक – 27280900162″

लेखाशिर्ष
शासन ज्ञापन क्र.बीसीएच-2020/प्र.क्र.46/शिक्षण-2/मंत्रालय-32 दि.15/06/2021 अन्वये लेखाशिर्ष 2225 F568 प्राप्त

मुख्याध्यापकाचे नाव
श्री.सावते एच.व्ही.

मोबाईल नंबर
9823814322

मान्य संख्या
240

माध्यम मराठी/इंग्रजी
इंग्रजी

इमारत भाड्याची/ स्वत:ची
भाडयाची

शासन निर्णय
लातूर जिल्हयातील शाहु, फुले, आंबेडकर योजने अंतर्गत केंद्रीय निवासी शाळा दि.08/03/2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान घोषीत करण्यात आले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत अनुदान अप्राप्त आहे.

केंद्रीय निवासी शाळेचे नाव
मिलींद कें.निवासी इंग्रजी प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालय नांदेड रोड एम.आय.डी.सी. लोणी उदगीर जि.लातूर

युडायस क्रमांक
“प्राथमिक – 27280700193
माध्यमिक – 27280713731″

लेखाशिर्ष
शासन ज्ञापन क्र.बीसीएच-2020/प्र.क्र.46/शिक्षण-2/मंत्रालय-32 दि.15/06/2021 अन्वये लेखाशिर्ष 2225 F568 प्राप्त

मुख्याध्यापकाचे नाव
श्रीमती गायकवाड

मोबाईल नंबर
9970049297

मान्य संख्या
240

माध्यम मराठी/इंग्रजी
इंग्रजी

इमारत भाड्याची/ स्वत:ची
स्वत:ची

शासन निर्णय
लातूर जिल्हयातील शाहु, फुले, आंबेडकर योजने अंतर्गत केंद्रीय निवासी शाळा दि.08/03/2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान घोषीत करण्यात आले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत अनुदान अप्राप्त आहे.

केंद्रीय निवासी शाळेचे नाव
संत रोकडेश्वर केंद्रीय अनु.जाती माध्यमिक आश्रमशाळा सुल्लाळी ता.जळकोट

युडायस क्रमांक
माध्यमिक – 27280801102

लेखाशिर्ष
शासन ज्ञापन क्र.बीसीएच-2020/प्र.क्र.46/शिक्षण-2/मंत्रालय-32 दि.15/06/2021 अन्वये लेखाशिर्ष 2225 F568 प्राप्त

मुख्याध्यापकाचे नाव
श्री.येरोळकर आर.टी.

मोबाईल नंबर
7588063569

मान्य संख्या
120

माध्यम मराठी/इंग्रजी
मराठी

इमारत भाड्याची/ स्वत:ची
स्वत:ची

शासन निर्णय
लातूर जिल्हयातील शाहु, फुले, आंबेडकर योजने अंतर्गत केंद्रीय निवासी शाळा दि.08/03/2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान घोषीत करण्यात आले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत अनुदान अप्राप्त आहे.

केंद्रीय निवासी शाळेचे नाव
कै.माधवराव होणराव प्राथमिक आश्रमशाळा, सुल्लाळी रोड, गुत्ती ता.जळकोट

युडायस क्रमांक
प्राथमिक – 27280800403़

लेखाशिर्ष
शासन ज्ञापन क्र.बीसीएच-2020/प्र.क्र.46/शिक्षण-2/मंत्रालय-32 दि.15/06/2021 अन्वये लेखाशिर्ष 2225 F568 प्राप्त

मुख्याध्यापकाचे नाव
श्री.देशमुख एस.आर.

मोबाईल नंबर
8275175224

मान्य संख्या
120

माध्यम मराठी/इंग्रजी
मराठी

इमारत भाड्याची/ स्वत:ची
स्वत:ची

शासन निर्णय
लातूर जिल्हयातील शाहु, फुले, आंबेडकर योजने अंतर्गत केंद्रीय निवासी शाळा दि.08/03/2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान घोषीत करण्यात आले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत अनुदान अप्राप्त आहे.

केंद्रीय निवासी शाळेचे नाव
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर प्राथमिक / माध्यमिक केंद्रीय अनु.जाती निवासी शाळा, नांदेड रोड चारलिंब अलगरवाडी चाकूर

युडायस क्रमांक
“प्राथमिक -27281000116
माध्यमिक – 27281000124″

लेखाशिर्ष
शासन ज्ञापन क्र.बीसीएच-2020/प्र.क्र.46/शिक्षण-2/मंत्रालय-32 दि.15/06/2021 अन्वये लेखाशिर्ष 2225 F568 प्राप्त

मुख्याध्यापकाचे नाव
श्री.गायकवाड व्ही.पी.

मोबाईल नंबर
8275453700

मान्य संख्या
240

माध्यम मराठी/इंग्रजी
मराठी

इमारत भाड्याची/ स्वत:ची
स्वत:ची

शासन निर्णय
लातूर जिल्हयातील शाहु, फुले, आंबेडकर योजने अंतर्गत केंद्रीय निवासी शाळा दि.08/03/2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान घोषीत करण्यात आले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत अनुदान अप्राप्त आहे.

केंद्रीय निवासी शाळेचे नाव
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर प्राथमिक / माध्यमिक केंद्रीय अनु.जाती निवासी शाळा, लातूर रोड हाकाणीबेट चाकूर

युडायस क्रमांक
“प्राथमिक -27281000117
माध्यमिक – 27281000131″

लेखाशिर्ष
शासन ज्ञापन क्र.बीसीएच-2020/प्र.क्र.46/शिक्षण-2/मंत्रालय-32 दि.15/06/2021 अन्वये लेखाशिर्ष 2225 F568 प्राप्त

मुख्याध्यापकाचे नाव
“श्रीम.कल्याणे ए.यू.
श्री.डोंगरे जी.एल.”

मोबाईल नंबर
“9822179821
9421986668″

मान्य संख्या
240

माध्यम मराठी/इंग्रजी
मराठी

इमारत भाड्याची/ स्वत:ची
स्वत:ची

शासन निर्णय
लातूर जिल्हयातील शाहु, फुले, आंबेडकर योजने अंतर्गत केंद्रीय निवासी शाळा दि.08/03/2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान घोषीत करण्यात आले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत अनुदान अप्राप्त आहे.

केंद्रीय निवासी शाळेचे नाव
सावित्रीबाई फुले प्राथमिक आश्रमशाळा सोनवळा ता.जळकोट जि.लातूर

युडायस क्रमांक
प्राथमिक – 27280803104

लेखाशिर्ष
शासन ज्ञापन क्र.बीसीएच-2020/प्र.क्र.46/शिक्षण-2/मंत्रालय-32 दि.15/06/2021 अन्वये लेखाशिर्ष 2225 F568 प्राप्त

मुख्याध्यापकाचे नाव
श्री.नागरगोजे

मोबाईल नंबर
9309166679

मान्य संख्या
120

माध्यम मराठी/इंग्रजी
मराठी

इमारत भाड्याची/ स्वत:ची
स्वत:ची

शासन निर्णय
लातूर जिल्हयातील शाहु, फुले, आंबेडकर योजने अंतर्गत केंद्रीय निवासी शाळा दि.08/03/2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान घोषीत करण्यात आले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत अनुदान अप्राप्त आहे.

केंद्रीय निवासी शाळेचे नाव
सावित्रीबाई फुले अनु.जाती प्राथमिक निवासी शाळा मोंढा रोड, जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर

युडायस क्रमांक
प्राथमिक – 27280805512

लेखाशिर्ष
शासन ज्ञापन क्र.बीसीएच-2020/प्र.क्र.46/शिक्षण-2/मंत्रालय-32 दि.15/06/2021 अन्वये लेखाशिर्ष 2225 F568 प्राप्त

मुख्याध्यापकाचे नाव
श्री.मोरतळे

मोबाईल नंबर
“9421456619
9011804811″

मान्य संख्या
120

माध्यम मराठी/इंग्रजी
मराठी

इमारत भाड्याची/ स्वत:ची
स्वत:ची

शासन निर्णय
लातूर जिल्हयातील शाहु, फुले, आंबेडकर योजने अंतर्गत केंद्रीय निवासी शाळा दि.08/03/2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान घोषीत करण्यात आले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत अनुदान अप्राप्त आहे.

केंद्रीय निवासी शाळेचे नाव
डॉ.बाबासाहेब केंद्रीय प्राथमिक निवासी शाळा नांदेड रोड, आय.टी.आय. कॉलेजच्या समोर कराड नगर अहमदपूर

युडायस क्रमांक
प्राथमिक – 27280900180

लेखाशिर्ष
शासन ज्ञापन क्र.बीसीएच-2020/प्र.क्र.46/शिक्षण-2/मंत्रालय-32 दि.15/06/2021 अन्वये लेखाशिर्ष 2225 F568 प्राप्त

मुख्याध्यापकाचे नाव
श्री.नागनाथ केंद्रे

मोबाईल नंबर
8999590926

मान्य संख्या
120

माध्यम मराठी/इंग्रजी
मराठी

इमारत भाड्याची/ स्वत:ची
भाड्याची

शासन निर्णय
लातूर जिल्हयातील शाहु, फुले, आंबेडकर योजने अंतर्गत केंद्रीय निवासी शाळा दि.08/03/2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान घोषीत करण्यात आले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत अनुदान अप्राप्त आहे.

केंद्रीय निवासी शाळेचे नाव
कै.प्रभाकर अनु.जाती प्राथमिक निवासी शाळा हाडगा रोड, निलंगा जि.लातूर

युडायस क्रमांक
प्राथमिक – 27280400141

लेखाशिर्ष
शासन ज्ञापन क्र.बीसीएच-2020/प्र.क्र.46/शिक्षण-2/मंत्रालय-32 दि.15/06/2021 अन्वये लेखाशिर्ष 2225 F568 प्राप्त

मुख्याध्यापकाचे नाव
श्री.जाधव पी.एम.

मोबाईल नंबर
9975273232

मान्य संख्या
120

माध्यम मराठी/इंग्रजी
मराठी

इमारत भाड्याची/ स्वत:ची
भाडयाची

शासन निर्णय
लातूर जिल्हयातील शाहु, फुले, आंबेडकर योजने अंतर्गत केंद्रीय निवासी शाळा दि.08/03/2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान घोषीत करण्यात आले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत अनुदान अप्राप्त आहे.