आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा कोळपातांडा ता.जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
109
अनिवासी
46
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा चिंचोलीराव ता.जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
102
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा पिंपळगाव अंबा ता.जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
70
निवासी
70
अनिवासी
140
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा काटगाव ता.जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
123
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा वसंतनगर (महापूर) ता.जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
258
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा रेणापूर ता.रेणापूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
70
निवासी
70
अनिवासी
202
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा भंडरवाडी ता. रेणापूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
121
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा देवताळा ता.औसा जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
70
निवासी
70
अनिवासी
40
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा मनोहरतांडा ता.औसा जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
70
निवासी
70
अनिवासी
73
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा सत्तधरवाडी ता.औसा जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
118
अनिवासी
32
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा एकंबीतांडा ता.औसा जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
128
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा केळगांवतांडा ता.जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
200
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा निलंगा, ता.निलंगा जि’लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
453
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा नाईकनगर ता अहमदपूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
181
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा दापका ता.निलंगा जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
55
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा तुळशिरामतांडा ता अहमदपूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
32
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा सांगवीतांडा ता अहमदपूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
0
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा किनगांव ता अहमदपूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
233
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा जानवळ ता.चाकूर, जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
56
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा वडवळ ना. ता.चाकूर, जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
389
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा उमरदरा, ता.जळकोट, जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
160
निवासी
160
अनिवासी
95
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा सुल्‍लाळी डोंगरगांव, ता.जळकोट, जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
70
निवासी
70
अनिवासी
192
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा शिवाजी नगर तांडा (मेवापूर) ता.जळकोट,
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
70
निवासी
70
अनिवासी
132
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा पाटोदा बु’ ता.जळकोट, जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
50
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा चिंचोली अतनुर, ता.जळकोट, जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
70
निवासी
70
अनिवासी
67
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा रावनकोळा, ता.जळकोट, जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
160
निवासी
90
अनिवासी
90
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा देवणी बु. ता.देवणी जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
64
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा नावंदी ता.नावंदी जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
70
निवासी
70
अनिवासी
75
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा नावंदी तांडा (नळगीर) ता उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
70
निवासी
70
अनिवासी
4
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा मादलापूर रोड, ता उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
70
निवासी
70
अनिवासी
2
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा जानापूर, ता उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
70
निवासी
70
अनिवासी
64
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा बोरतळतांडा, ता उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
160
निवासी
160
अनिवासी
82
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा नाईकनगर, अवलकोंडा रोड ता उदगीर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
39
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा मल्लापूर ता उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
160
निवासी
142
अनिवासी
52
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा लोणी ता उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
92
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा डोंगरशेळकी तांडा ता उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
84
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा वाढवणा बु. ता.उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
38
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
प्राथमिक आश्रमशाळा उदगीर ता.उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
63
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा चिंचोलीराव वाडी ता.जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
170
निवासी
170
अनिवासी
105
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा महापूर ता.जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
177
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा रेणापूर ता.उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
170
निवासी
170
अनिवासी
330
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळ देवताळ ता.औसा जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
170
निवासी
170
अनिवासी
226
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा मनोहरतांडा ता.औसा जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
170
निवासी
170
अनिवासी
239
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा केळगावतांडा ता. निलंगा जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
71
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा ढाळेगाव ता.अहमदपूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
267
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा किनगाव ता.अहमदपूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
134
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा रुईतांडा ता. अहमदपूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
98
अनिवासी
85
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा सुल्लाळी डोंगरगाव ता.जळकोट जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
170
निवासी
170
अनिवासी
372
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा शिवाजीनगरतांडा (मेवापूर)ता.जळकोट
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
170
निवासी
170
अनिवासी
171
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा चिंचोलीअतनुर ता.जळकोट जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
170
निवासी
170
अनिवासी
257
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा जानापूर ता.उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
170
निवासी
170
अनिवासी
623
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा नावंदी ता.उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
170
निवासी
170
अनिवासी
259
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा नावंदीतांडा (नळगीर) ता.उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
170
निवासी
170
अनिवासी
67
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा मादलापूर रोड ता.उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
170
निवासी
170
अनिवासी
16
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा बोरताळपाटी देगलूर रोड ता.उदगीर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
175
निवासी
175
अनिवासी
325
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा मावलगाव ता.अहमदपूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
70
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा धसवाडी ता.अहमदपूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
150
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा पिंपळगाव अंबा ता. जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
170
निवासी
170
अनिवासी
353
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा सत्तधरवाडी ता.औसा जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
87
अनिवासी
34
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा निलंगा ता.निलंगा जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
135
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा जानवळ ता.चाकुर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
18
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा डोंगरशेळकी ता.उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
8
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा तुळशिरामतांडा ता.अहमदपूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
12
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
माध्यमिक आश्रमशाळा जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
120
निवासी
120
अनिवासी
15
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.चिंचोलीराव वाडी ता.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
133
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.महापूर ता.जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
90
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.रेणापूर ता.रेणापूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
82
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.मनोहरतांडा ता.औसा जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
216
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.किनगाव ता.अहमदपूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
77
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.मेवापूर ता.जळकोट जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
261
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.जानापूर ता.उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
354
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.नावंदी ता.उदगीर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
365
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.बोरतळपाटी ता.उदगीर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
354
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.पिंपळगांव अंबा ता.लातूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
150
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.सत्तरधरवाडी ता.औसा जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
118
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.जानवळ ता.चाकूर जि.लातूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
148
आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता
उच्च मा.आशा.तुळशिरामतांडा ता.अहमदपूर
मान्य निवासी विदयार्थी संख्या
80
निवासी
80
अनिवासी
176