नावासह यादी प्राथमिक आश्रमशाळा

संस्थेचे नावडॉ. बाबासाहेब आबेडकर मेमो टस्ट.लातूर
आश्रमशाळेचे नावडॉ. बाबासाहेब प्राथमिक आश्रमशाळा कोळपा तांडा ता.जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक क्र व्हीएस १०९६ / प्र+.क्र १४५/मावक  ६ दिनांक १६.१०.१९९२
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकक्र व्हीएस १०९६ / प्र.क्र. १४५/मावक  ६ दिनांक १६.१०.१९९२
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीdrambedkarprathmikashram@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०१०८३०२
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१२ क्षेत्रफळ ६२४४ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ७ खोल्या  क्षेत्रफळ २८०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोल्या  क्षेत्रफळ २९४० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १६८ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १६८ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ६३० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ६६८ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१४
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१६
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनिरंक
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१००
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री. कांबळे विजय यादवराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८६००१४२०५२
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री. कापूरे सदानंद कामाजी
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९८६०००६६०५
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८ कि. मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५ १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७०००००
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान
एकूण७०००००
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहे 
33अक्षाश व रेखांश  
संस्थेचे नावश्री साई बहुउद्वेशीय समाजसेवा संस्था, चिंचोलीराव ता.उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावसरस्वती देवी प्राथमिक आश्रमशाळा चिंचोलीराव पो.गंगापूर ता. जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक मा. क्र.विभशा  १०९६/प्र.क १७३/मावक ६ दि. १८.०९.१९९६
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकमा. क्र.विभशा  १०९६/प्र.क १७३/मावक ६ दि. १८.०९.१९९६
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीनाही
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०१०१७०२
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  लागू नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकलागू नाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१० खोल्या  क्षेत्रफळ  ५४०० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१० खोल्या  क्षेत्रफळ ५४०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ चौ १२१ फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ८ खोली क्षेत्रफळ ४२२०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३६० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३६० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २४६० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१५
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१५
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय    १४४ चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१०२
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१०
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्रीमती शेख शाईन शब्बीर
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८२०८४०८०८४
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री शेख गुलाब महेताबसाब
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९८८१६३०५२३
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१६  कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११८८०००११८८०००११८८०००११८८०००
इमारत भाडे६७९८६०६७९८६०६७९८६०६७९८६०
वेतनेत्तर अनूदान
एकूण१८६७८६०१८६७८६०१८६७८६०१८६७८६०
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश  
संस्थेचे नावज्ञानोदय विमुक्त जाती शिक्षण प्रसारक मंडळ कानडी बोरगाव ता.जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नाववसंतराव नाईक प्राथमिक आश्रमशाळा पिंपळगाव  अंबा ता.जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक व्हीएएस/१०९१/प्र क्र १४५/मावक ६ मुंबई ४०००३२ दिनांक. १६.१०.१९९२
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकव्हीएएस/१०९१/प्र क्र १४५/मावक ६ मुंबई ४०००३२ दिनांक. १६.१०.१९९२
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmashapimpalgaonam@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०११०६०२
इयत्ता१ ली ते ४ थी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२० खोल्या
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ७ खोल्या  क्षेत्रफळ २८०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ७ खोल्या  क्षेत्रफळ २८०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली   क्षेत्रफळ १६०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली   क्षेत्रफळ १२०० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय  ४०० चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१४०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री. राठोड शिवाजी काशीनाथ
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९६३७४९९४७८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री. चव्हाण विठठल धेनु
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक८८३०२०३३९७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये३५ कि. मी .
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोई सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५-१६२०१६ -१७२०१७ -१८२०१८ -१९२०१९-२०२०२०- २१
परिपोषण अनुदान६९३०००६९३०००६९३०००६८८०००११५५०००
इमारत भाडे४८१५००४८१५००४८१५००४८१५००४८१५००४८१५००
वेतनेत्तर अनूदान१९१९४१९५४५१९८९८२०२५११८९१४२
एकूण११९३६९४११९४०४५११९४३९८११८९७५११८२५६४२४८१५००
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/8U2q7jykEGkrqAeQ9
संस्थेचे नावमानव जीवन विकास प्रतिष्ठाण काटगाव
आश्रमशाळेचे नावसाने गुरूजी प्राथमिक आश्रमशाळा काटगाव तांडा ता. जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक विभशा २००५/प्र.क्र.३८/मावक ६ दिनांक. १८.०५.२००५
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकविभशा २००५/प्र.क्र.३८/मावक ६ दिनांक. १८.०५.२००५
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीsgashram@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०१०५४०३
इयत्ता1 ली ते 10 वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४१ खोल्या  क्षेत्रफळ १२४५६६ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१४ खोल्या  क्षेत्रफळ  चौ, ५६२८ चौ. फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोल्या  क्षेत्रफळ  चौ, ४५७ चौ. फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ११ खोली  क्षेत्रफळ ४४२२ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ४०२ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ४०२ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ १२२६ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१२  खोली क्षेत्रफळ ५२४४ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या२७
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या२७
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय २ खोली ४३७ चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या२००
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१२०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री चव्हाण शेषेराव धावजी
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२१४३४०२३
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री राठोड लक्ष्मण निळकंठ
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९८३४३७५४६४
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये५०  कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७१२०००११६८०००११२३०००१२६७०००१९८००००
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान
एकूण७१२०००११६८०००११२३०००१२६७०००१९८००००
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/26GCTeKv449crQXa8
संस्थेचे नावएकलव्य मागास सेवा समिती मानखेड  ता. अहमदपूर जि लातूर
आश्रमशाळेचे नावइंदिरा गांधी प्राथमिक आश्रमशाळा वसंतनगर  महापूर ता.जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक व्हीएएस/१०८३/८४ ८५ /५४३/बीसीडब्लू ४/दि. ०६.०२.१९८४
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकव्हीएएस/१०८३/८४ ८५ /५४३/बीसीडब्लू ४/दि. ०६.०२.१९८४
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीindiaadshramschool@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०१०४६०२
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२१ क्षेत्रफळ ११४४६ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१०  क्षेत्रफळ ४६८० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोल्या  क्षेत्रफळ ३३६५ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१खोली   क्षेत्रफळ ३३१ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ४४० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ७०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०४ खोली   क्षेत्रफळ १९३० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१०
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय ०१ ४५० चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२५४
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१५
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्रीमती भिकणे सुनिता विठठलराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८००७७७९९३९
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री राचमाळे नरसींग किशनराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९५०३२१३०४६
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१५ किलोमीटर
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७९२०००२२५२१००११८८०००११८८०००११८८०००१०५७७९४
इमारत भाडे९९१८०९९१८०९९१८०९९१८०९९१८०९९१८०
वेतनेत्तर अनूदान३७१४५३८०००३२५८५२३७१७१३७७२
एकूण९२८३२५२३८९२८०१३१९७६५१३१०८९७१३००९५२११५६९७४
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/n2mpxrTkrrUxQkPRA
संस्थेचे नावमागास वर्गीय सेवा संघ रूपचंद नगर रेणापूर ता. रेणापूर जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावप्राथमिक आश्रमशाळा रूपचंद नगर रेणापूर ता. रेणापूर जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभशा  १०७३/३९३३९/ड दि. १७.०४.१९७४/२५७३ २६७/सी प्रक्र ३२ सीबीआर दि.२८.०३.१९७४ दि.२९.०३.१९७४
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभशा  १०७३/३९३३९/ड दि. १७.०४.१९७४/२५७३ २६७/सी प्रक्र ३२ सीबीआर दि.२८.०३.१९७४ दि.२९.०३.१९७४
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीvashramrenapur@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०२००१०६
इयत्ता१ ली ते ४ थी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  लागू नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकलागू नाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१२ खोल्या  क्षेत्रफळ  ४७५२ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४ खोल्या क्षेत्रफळ १५८४ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली  क्षेत्रफळ १५८४ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३९६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३९६ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ५००० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१०
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१०
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनिरंक
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२२३
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री लव्हेकर प्रविण नंदकुमार
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९७६६३९१९२८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावनिरंक
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांकनिरंक
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये२५  कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोई सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५ – १६२०१६ -१७२०१७- १८२०१८ -१९२०१९- २०२०२० – २१
परिपोषण अनुदान४३९८९७५१०००९७००००५३९९१६२७२२७२६८७८३१
इमारत भाडे६२५५०६२५००६२५५०६२५००६२५५०
वेतनेत्तर अनूदान११९६००१०५३७०१३३०००१६०९८४१३००००
एकूण२२६१३९९१८८७०११६५५५०७६३४००४६४८२२६८७८३१
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://goo.gl/maps/Dn6wr5Uqu8ahjapM6
संस्थेचे नावश्री. ज्ञानेश्वर बहूउद्वशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ  कुमठा खु ता.उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावकै. व्यंकटराव केंद्रे प्राथमिक आश्रमशाळा भंडारवाडी ता.रेणापूर जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक /विभशा /१०९६/प्र.क्र.१७३/मावक/०६ मुंबई ४०००३२ दिनांक १८.०९.१९९६
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्रमांक /विभशा /१०९६/प्र.क्र.१७३/मावक/०६ मुंबई ४०००३२ दिनांक १८.०९.१९९६
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीashramshalab@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०२०२३०२
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१६ क्षेत्रफळ ६३०० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०७ क्षेत्रफळ २७७२ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०४ खोल्या  क्षेत्रफळ १५८४ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१खोली   क्षेत्रफळ २४८ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ४९६ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ४०८ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१४३
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री देवकत्ते रामदस प्रकाश
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२२६४०३४४
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री  केंद्रे चंद्रहंस व्यंकटराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९६८९८४३२२२
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये३५ किलोमीटर
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११८८०००११८८०००११८८०००११८८०००१९८००००
इमारत भाडे९१३९५९१३९५९१३९५९१३९५९१३९५९१३९५
वेतनेत्तर अनूदान३३१४३३३४८३३४१७४३४१३६२७३३०४
एकूण१३१२५३८१३१२८७८१३१३५६९१३१३५३१२३४४६९९९१३९५
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://goo.gl/maps/VvsQsTZr7tus58t79
संस्थेचे नावमागास समाज सेवा मंडळ वसंतनगर देवताळा ता.औसा जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावविमुक्त जाती सेवा प्राथमिक आश्रमशाळा देवताळा ता. औसा जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शिक्षण व समाज कल्याण विभाग इ.बी.सी. २५७० फ दिनांक १७.०६.१९७०
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशिक्षण व समाज कल्याण विभाग इ.बी.सी. २५७० फ दिनांक १७.०६.१९७०
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीvjspasdevtala@gamil.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०३०५८०४
इयत्ता१ ली ते ४ थी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०५ क्षेत्रफळ ३८०० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०४ क्षेत्रफळ २१२० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०७ खोली   क्षेत्रफळ ६००० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१खोली   क्षेत्रफळ २००० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१खोली   क्षेत्रफळ ९०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ९९०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ५३० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या६८
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री लिंबाळकर बालाजी मनोहर
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८६०५९६७७३२
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावनिरंक
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांकनिरंक
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये५०  किलोमीटर
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान६८८४१८६९७५८२६९३०००६९३०००९५५७२०१९९२८०
इमारत भाडे४७४२८२२३७१४१२३७१४१२३७१४१
वेतनेत्तर अनूदान२८७९४१३१५२४२३७११३१४०३६
एकूण६८८४१८१४५९८०५९६१६६५९५३८५२९५५७२०७५०४५७
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/4L3VLLiSMfrfCfvA6
संस्थेचे नावश्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळ गांधीनगर शिंदाळा लो. ता. औसा जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावप्रियदर्शनी इंदिरा गांधी प्राथमिक आश्रमशाळा मनोहर तांडा ता. औसा जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक /व्हिएएस/१०८८/प्र.क्र.४१८/मावक/०४ मुंबई ४०००३२ दिनांक २७.१०.१९८८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्रमांक /व्हिएएस/१०८८/प्र.क्र.४१८/मावक/०४ मुंबई ४०००३२ दिनांक २७.१०.१९८८
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीpigpasmt@gamil.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०३००३०२
इयत्ता१ ली ते ४ थी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२० क्षेत्रफळ १५६८६ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०६ क्षेत्रफळ  १२९६ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनाही
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०५ खोली क्षेत्रफळ  ३०१० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ  ८८० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ३७५ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ  ५१२५ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०५ खोली   क्षेत्रफळ  १०८० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१०
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१०
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळ 
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या७४
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री बनसोडे राजकुमार माधवराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२१३७८१०५
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१ श्री कुलकर्णी पंकज प्रमोदराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक८३०८२५०९०९
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये३०  किलोमीटर
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान६९३०००६९३०००६९३०००६९३०००११५५०००
इमारत भाडे४०२७५०४०२७५०४०२७५०४०२७५०४०२७५०४०२७५०
वेतनेत्तर अनूदान२६७९३२७२९१२७९५९२५२३८२६२००
एकूण११२२५४३११२३०४१११२३७०९११२०९८८१५८३९५०४०२७५०
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहे 
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/YzLD9Di52LVhujT8A
संस्थेचे नावआनंदराव नाईक शिक्षण प्रसारक देवताळा ता.औसा जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावआनंदराव नाईक प्राथमिक आश्रमशाळा सत्तरधरवाडी ता. औसा जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक व्हीएएस/१०९१/प्र.क्र१४५/ १४५/मावक ६/दि. १६.१०.१९९२
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांक१६ ऑक्टोबर १९९२
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीdrchavan83@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७१२३०१
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ९ क्षेत्रफळ  ३६०० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ७ क्षेत्रफळ  २८०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनाही
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली   क्षेत्रफळ  २४०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ  ४०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ  ४०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ  ८०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१५
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१५
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या९९
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या५३
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या११
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री चव्हाण दगडू रेखू
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९६७३९४००५२
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री पवार राजाभाउ उत्तम
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९६८९८०९९३१
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये२२ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११४००००११४००००११४००००११४००००११४००००
इमारत भाडे३८८२०६३८८२०६३८८२०६३८८२०६३८८२०६
वेतनेत्तर अनूदान५०७२६६६६४५५१७३१४०८७३६६९१५१३५२०
एकूण२०३५४७२२१९२७५७२२५९६१४२२६४८९७######
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/n2mpxrTkrrUxQkPRA
संस्थेचे नावजय अंबिका मागास समाज सेवा मंडळ एकंबी तांडा ता.औसा जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावजय अंबिका प्राथमिक आश्रमशाळा एकंबी तांडा ता.औसा जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्हीएएस १०९४/प्र क्र १/मावक ६ दि. २१.०२.१९९४
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्हीएएस १०९४/प्र क्र १/मावक ६ दि. २१.०२.१९९४
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmohangarad@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०३०३६०२
इयत्ता१ ली ते ८ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  शासन निर्णय विभशा  २०२१/प्र क्र ९०/विजाभज २
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२२ खोल्या  क्षेत्रफळ  १४२६२ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ८ खोल्या   क्षेत्रफळ  चौ, ३५२० चौ. फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनाही
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ८ खोली  क्षेत्रफळ ३२०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ४०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  १५० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ १५०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळलागू नाही
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१५
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१४
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय २ खोली ३०० चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१६०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१२२
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री गरड मोहन प्रल्हादराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२१४५२५६२
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री राठोड भगवानसींग धनाजी
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९४२१४४६६८९
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये५०  कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१३३९२००१३३९२००१३१६८८०१३३९२००२१६००००
इमारत भाडे११८९४४११८९४४११८९४४११८९४४
वेतनेत्तर अनूदान३२५६०३४८००३३२६१३४५८२
एकूण१४९०७०४१४९२९४४१४६९०८५१४९२७२६२१६००००
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/4L3VLLiSMfrfCfvA6
संस्थेचे नावएकलव्य मागास सेवा समिती मानखेड ता.अहमदपूर जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावशिवाजी प्राथमिक आश्रमशाळा केळगाव तांडा ता.निलंगा जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक क्र १०८५ दिनांक ०४.०९.१९८५
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकक्र १०८५ दिनांक ०४.०९.१९८५
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीhmspashramkelgaont@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०४१०२०२
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२० क्षेत्रफळ ९२७२ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ९ क्षेत्रफळ ३६०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ २८८ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली   क्षेत्रफळ १७१५ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ९०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १५०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली   क्षेत्रफळ ८६४ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१४
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय १  क्षेत्रफळ ३०५ चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२००
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री नामपल्ले मारोती पांडूरंग
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९९२१४६४६५२
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री गुटटे भगवान व्यंकटराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९५२७८७६६५७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७९२०००७९२०००######११८८०००११८८०००९९००००
इमारत भाडे७२०७२७२०७२७२०७२७२०७२७२०७२७२०७२
वेतनेत्तर अनूदान५३७२९२२९५७२३६९३७३५८८०३१०४३८६४४६
एकूण९१७८०११०९३६४४######१२९५९५२१२९१११५११४८५१८
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/JFTnbrZNi2XHJQbu7
संस्थेचे नावश्रमीक विकास संस्था निलंगा
आश्रमशाळेचे नाववेणूताई यशवंतराव चव्हाण प्राथमिक आश्रमशाळा निलंगा ता.निलंगा
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक आदेश  क्र.व्ही.ए.एस १०९०/विआशा/भावक ६/ दि २२.०८.१९९०
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकआदेश  क्र.व्ही.ए.एस १०९०/विआशा/भावक ६/ दि २२.०८.१९९०
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीsunilapandit@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०४००१२०
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२९ क्षेत्रफळ १०५८० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१४ क्षेत्रफळ १४५०४० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनाही
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१० खोली   क्षेत्रफळ २१६० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३६० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३६० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ५०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ५ खोली   क्षेत्रफळ ७२० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१०
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या४५५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१९
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री  पंडित सुनीला त्रयंबक
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९६६५१७५४०८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री माने शिवाजी भीमाशा
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९४०३२४४६२७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये५० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान
एकूण
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावएकलव्य मागास सेवा समिती मानखेड ता.अहमदपूर जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नाववसंत प्राथमिक आश्रमशाळा नाईकनगर ता. अहमदपूर जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र. विभशा  १०७० प्र.क्र ११५०८६/ दि १३.०७.१९७१
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र. विभशा  १०७० प्र.क्र ११५०८६/ दि १३.०७.१९७१
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीvelnarebalaji123@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०९०६२०४
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२१ क्षेत्रफळ ८२५६ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०८ क्षेत्रफळ ३१६८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ७ खोली   क्षेत्रफळ ३००० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली   क्षेत्रफळ १२५० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली   क्षेत्रफळ ९०० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१६
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळआहे   १ खोल  क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१८०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१५
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री येलणारे बालाजी बाबुराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८२७५२७३९३६
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री नागमवाड अमोल मोगलाजी
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक८३९०४७९५०३
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये९० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१०१३३५८२४६३१९८१३६७२९९१३६९५६९५४७२१६
इमारत भाडे१४२५७५१४२५७५१४२५७५१४२५७५१४२५७५
वेतनेत्तर अनूदान१८७६७१९४२६१९८००१९८८६१९९३०
एकूण११७४७००२६२५१९९१५२९६७४१५३२०३०७०९७२१
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://goo.gl/maps/dB81kiQzBhxoLNt27
संस्थेचे नावश्री दीनदयाळ उपाध्याय शिक्षण संस्था दापका ता.निलंगा जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावश्री दीनदयाळ उपाध्याय प्राथमिक आश्रमशाळा दापका ता.निलंगा जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विजाभज ११९७/प्र.कं१८२/ मावक ६ मुंबई ३२ दि १९ मे १९९९
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकप्र संचिका विजाभज/आशा२/ तदर्श/अनुदान /पुणे  दि १८.०३.२००२
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीudnaik01@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०४००११४
इयत्ता१ ली  ते ८ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२४ क्षेत्रफळ १०८९६ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०८ क्षेत्रफळ ३६४८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १९० चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली   क्षेत्रफळ २९८२ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १९० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४५६ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ९६० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली   क्षेत्रफळ १९३८ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय  क्षेत्रफळ १९० चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१६०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या७१
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१०
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री उमेश दिलीपराव नाईक
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८९७५६१४११५
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री सचिन सुरेशराव जोशी
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक७३९७९५०९९९
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये५५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११८८०००११८८०००######११८८०००१९८००००
इमारत भाडे७५१४४२७५१४४२######७५१४४२७५१४४२७५१४४२
वेतनेत्तर अनूदान३४८२०३४८२०३४७३२३६४०२२८२०००
एकूण१९७४२६२############१९७५८४४३०१३४४२७५१४४२
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/j5zaXJvBsDmbPYnQ7
संस्थेचे नावतिरूपती शिक्षण प्रसारक मंडळ हिप्परगा काजळ ता.अहमदपूर जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावसुधाकरराव नाईक प्राथमिक आश्रमशाळा तुळशीराम तांडा ता. अहमदपूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक निरंक
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्रमांक.याचिका/९१५/१०९८/प्रक्र९१५/मावक ६ दि २१०१.१९९९ मंत्रालय मुंबई
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीsnpasttandadubbvarv.b.@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०९०९००२
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२१ क्षेत्रफळ ७६०० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ७ क्षेत्रफळ १५१२ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ५ खोली  क्षेत्रफळ१२०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ २४० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३००० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली   क्षेत्रफळ ८६४ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय २ क्षेत्रफळ ३८४ चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्रीमती डुब्बेवार विमल भिमाशंकर
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९३५९४६२७६०
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री शेकडे भारत नारायण
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९६६५७५५६९०
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१०७४०२४१९४७६०२१४९२६९५######२३२५५३३
इमारत भाडे२१०६४५२१०६४५२१०६४५२१०६४५२१०६४५
वेतनेत्तर अनूदान२४७९२३५४२०२८५६२३१२२४३२२३०
एकूण१३०९४६१२१९३६६७१७३१९०२######२५६८४०८
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावयशवंत भटके मागास जनसेवा मंडळ संचलित अहमदपूर
आश्रमशाळेचे नावप्राथमिक आश्रमशाळा सांगवी तांडा ता.अहमदपूर जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक १०९६/प्र.क्र.१७३/मावक ६ दिनांक.१८.०९.१९९६
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकमान्यता प्रथम आदेश क्रमांक १०९६/प्र.क्र.१७३/मावक ६ दिनांक.१८.०९.१९९६
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीpratjamilashramshala1996@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०९१०४०२
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२६ क्षेत्रफळ ७२९७ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ७ क्षेत्रफळ २०३४ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ८ खोली   क्षेत्रफळ ३१६८ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ २४० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ २४० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १३७५ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली   क्षेत्रफळ ८७६ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय ०१  क्षेत्रफळ २४० चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१२०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्रीमती महानंदा मारोती गोरगे
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४०५०४६६१६
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१. श्री विनोद  राजाराम गुंठे
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१.  ७९७२०३५४७२
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७७ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११८८०००११८८०००११८८०००१९८००००
इमारत भाडे१३३२३६१३३२३६१३३२३६१३३२३६१३३२३६
वेतनेत्तर अनूदान४०९६०८४१३१९६४२०१२९४२३७१७४२७३०५
एकूण१७३०८४४१७३४४३२१७४१३६५२५३६९५३५६०५४१
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/KYrpHawntqhsvt687
संस्थेचे नावमहात्मा फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ किनगाव ता.अहमदपूर जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नाववसंतराव नाईक प्राथमिक किनगाव ता.अहमदपूर जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९३/प्र.कं७९/मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि १३.०४.१९९३
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस २००४/प्र.कं६७/मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि ०६.०६.२००६
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीVasantraonaikkingaon@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०९०५२०७
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२६ क्षेत्रफळ १६०९० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१० क्षेत्रफळ ५००० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०७ खोली   क्षेत्रफळ ७४६७ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली   क्षेत्रफळ ३५० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ २१३३ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ७ खोली   क्षेत्रफळ ६६० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१४
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय   क्षेत्रफळ १८० चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२३३
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या११
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री गुळवे प्रशांत अंबादासराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९८२२६८१९४३
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१. श्री जाधव दसरथ अजपाल
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१ ९६६५५९२७२५
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये६० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७७८६०४१४२३५६१######१६८३६१११२१६३८२
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान३०१२७३०१२७३०७४८३१३३२३१८५७
एकूण८०८७३११४५३६८८######१७१४९४३१२४८२३९
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावअहिल्याबाई होळकर शिक्षण प्रसारक मंडळ कारेपूर ता.चाकूर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावकै.जनार्दराव राजेमाने प्राथमिक आश्रमशाळा जानवळ ता.चाकूर जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक विभशा १०९६/प्र.कं १७३/मावक ६ दि १८.०९.१९९६
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीkai.jrpqsjanwal@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८१००९९०३
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१०
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळक्षेत्रफळ ३३२८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ८ खोली   क्षेत्रफळ २१६० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ २७० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ २२५ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ६४८ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय  क्षेत्रफळ ४०५ चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या 
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्रीम. अंधोरीकर वाकळे शामलाल धोंडीबा
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९९२२८५१३४२
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१. श्री कुसनुरे संगमेश्वर वैजनाथ
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१. ९१४५०१३७५३
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये३५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान############११५३१९१###########
इमारत भाडे३०४९२०३०४९२०३०४९२०#####३०४९२०
वेतनेत्तर अनूदान४८०००५५०००५८०००६२०००६४०००
एकूण############१५१६१११###########
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावजय म्लहार सेवाभावी संस्था चाकूर  जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नाववटसिदध नागनाथ प्राथमिक आश्रमशाळा वडवळ ना  जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक दि.१९.०५.१९९९
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकपुणे दि.१८.०३.२००२
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीhmwatsiddhaashramschool@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८१००५४०३
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  लागु नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकलागु नाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१३ क्षेत्रफळ ५५१० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ११ क्षेत्रफळ ४८०७ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळलागु नाही
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१२ खोली   क्षेत्रफळ ४२२७ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली क्षेत्रफळ ४८६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली   क्षेत्रफळ ४८६ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १३७५ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ७ खोली   क्षेत्रफळ १८८० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१६
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१६
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३८९
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१५
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्रीमती देवकत्ते मीना वैजनाथ
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४०५७३७२०१
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्र लवटे विवेकानंद खंडेराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९८२३७४७९९५
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये४० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११८८०००११८८०००११८८०००११८८०००१९८००००
इमारत भाडे३७२०७८३७२०७८३७२०७८३७२०७८३७२०७८
वेतनेत्तर अनूदान१७२६११७२६११७२६११७२६११७२६१
एकूण१५७७३३९१५७७३३९१५७७३३९१५७७३३९२३६९३३९
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहे 
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावज्ञान प्रबोधनी शिक्षण प्रसारक मंडळ नावंदी ता.उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावश्रीराम प्राथमिक आश्रमशाळा उमरदरा ता.जळकोट जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्हीविभशा १०९६/प्र.कं १७३ /मावक ६/ दि १८.०९.१९९६ शासन निर्णय क्रमाक विभाश १०९८/प्र.क्र९१/मावक६ दिनांक ०२.०८.१९९८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांक
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीशासन निर्णय क्र.व्हीविभशा १०९६/प्र.कं १७३ /मावक ६/ मुंबई ४०००३२ दि १८.०९.१९९६
आश्रमशाळेचा युडायस कोडsudarshanashramschool@gmail.com
इयत्ता२७२८०८०४३०२
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  १ ली  वी ते ८ वी
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांक८ वी वर्गवाढ आदेश शासन निर्णय क्र.व्हीविभशा २०१३/प्र.कं १७२ /विजाभज२दिनांक दि.०४/०९/२०१९
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळनिरंक
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२१
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ८ क्षेत्रफळ २४७४ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २७८४ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ ८०० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या२ खोली   क्षेत्रफळ ४०५ चौ, फुट
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१६
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळ१६
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्याआहे २९० चौ. फुट
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१६०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या९५
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नाव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांकश्री जाधव भिमराव बाबुराव
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव९७६३२७३३०३
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांकश्री पाटील शिवाजी संभाजी
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८३०८६८७५१५
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधा७८ कि.मी
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
शैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११८८०००११८८०००११८८०००१३३२०००२६४००००
इमारत भाडे८४३०३०८४३०३०८४३०३०८४३०३०८४३०३०८४३०३०
वेतनेत्तर अनूदान३८४६६३९१८६४०२५९४२५४२४०२५३७
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेएकूण२०६९४९६२०७०२१६२०७१२८९२२१७५७२#######८४३०३०
33अक्षाश व रेखांश सोबत जोडण्यात आलेला आहे
संस्थेचे नावविमुक्त जाती सेवा समिती वसंतनगर कोटग्याळ ता.मुखेड जि.नांदेड
आश्रमशाळेचे नावप्राथमिक आश्रमशाळा सुल्लाळी डोंगरगाव ता.जळकोट  जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक इबीसी  २५६५/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि. २५.०३.१९७०
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकइबीसी  २५६५/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि. २५.०३.१९७०
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीprim.dongargaom@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०८०१२०२
इयत्ता१ ली वी ते ४ थी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ८ क्षेत्रफळ १७२८ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४ क्षेत्रफळ १४०८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली   क्षेत्रफळ  १४०८ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली   क्षेत्रफळ ७९२ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय  क्षेत्रफळ १००० चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२१६
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री कौठेकर अनिल पांडूरंग
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४०३१४५४५४
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री पवार गोंविद रामराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९५७९६४९९७२
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१०० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान६९३०००६९३०००६९३०००६९३०००२२२७३५६
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान१४५७८३१९९२२७०२४२७७४६
एकूण७०७५७८७२४९९२७२००२४७२०७४६२२२७३५६
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://goo.gl/maps/dB81kiQzBhxoLNt27
संस्थेचे नावश्री सेवादास शिक्षण प्रसारक मंडळ मेवापूर ता.जळकोट
आश्रमशाळेचे नावश्री शिवाजी प्राथमिक आश्रमशाळा शिवाजीनगर तांडा ता.जळकोट जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्हीएएसा १०८८८/प्र.कं ८९९/मावक ४/ दि ०३.११.१९८८  सीलातरीत/व्हिएएस१०६९/प्र.क्र मावक ६ दि.२६.०६२००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकविभशा २००६ पक मावक ६ दि.२६.०६.२००८
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीshivajipas@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०८०५६०१
इयत्ता१ ली वी ते ४ थी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१२ क्षेत्रफळ  ४८६० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ५ क्षेत्रफळ १९८० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली   क्षेत्रफळ  २४८४ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळप्राथमिक व माध्यमिक एकत्र
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळप्राथमिक व माध्यमिक एकत्र
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळप्राथमिक व माध्यमिक एकत्र
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षे+त्रफळ ३९६ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या५९
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री राठोड जयपाल रामराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक७७७३९९९७४१
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री राठोड वसंत रपचंद
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९८३४९५७७२४
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१०० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१८०३२१६८३०००६८३०००६८३०००१०५००००
इमारत भाडे२५१२२४७९६५४८६४०३६८६४०३६८६४०३६८
वेतनेत्तर अनूदान२६०००२९२६५३१०९५२६८६१३४४८३४
एकूण४५७५४५१५०८८१३१३५४४६३१३५०२२९२०३५२०२
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/9MTi6thU8M2oF4Jy5
संस्थेचे नावरुक्मीनी चॅरीटेबल ट्रस्ट लातूर ता.जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावशकुतला माता प्राथमिक आश्रमशाळा पाटोदा बु ता.जळकोट  जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्हीएएस  १०९३/प्र.कं १६१ /मावक ६/ मुंबई ४०००३२ दि १७.०८.१९९३
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्हीएएस  १०९४/प्र.कं ९० /मावक ६/ मुंबई ४०००३२ दि २०.०३.१९९५
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीSmpas1993@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०८०२००२
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१९ क्षेत्रफळ १०५७७ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ८ क्षेत्रफळ ४००० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ५ खोली   क्षेत्रफळ २५०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ४८४ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ५०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ १७२८ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १००० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय  ४१५ चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या७०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री  देशमुख ए.एल
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक७७९८२५५२५१   ८२७५४५३७६३
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री देवकत्ते बी.एस
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९४०३८५६०८७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११८८०००११८८०००११८८०००१३३२०००१८००००
इमारत भाडे४४२५४८४४२५४८४४२५४८४४२५४८४४२५४८४४२५४८
वेतनेत्तर अनूदान३४७८७३५३४७३७७०७३७३७३२८४५३७
एकूण१६६५३३५१६६५८९५१६६८२५५१८११९२१९०७०८५४४२५४८
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावश्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळ शिवाजीनगर तांडा ता. जळकोट जि.लातूूर
आश्रमशाळेचे नावश्रीराम प्राथमिक आश्रमशाळा चिंचोली अतनुर ता.जळकोट जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्हीएएस  १०९३/प्र.कं १७८ /मावक ६/  दि ०८.११.१९९३
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्हीएएस  १०९३/प्र.कं १७८ /मावक ६/  दि ०८.११.१९९३
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीkendreshivaji1979@gmail.com 
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०८०१३०२
इयत्ता१ ली वी ते ४ थी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ११ खोल्या  क्षेत्रफळ ४८५६ चौ फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४ खोल्या  क्षेत्रफळ १५८४ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली   क्षेत्रफळ  १५८४ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळप्राथमिक व माध्यमिक एकत्र
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळप्राथमिक व माध्यमिक एकत्र
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळप्राथमिक व माध्यमिक एकत्र
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१०
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळलागु नाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या६९
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री राठोड भिमराव शिवाजीराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२१०९३५५५
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री आडे बाबु रामवंद्र
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक८३९०२८१६६४
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१०५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान६९३०००६९३०००६९३०००७७७०००######
इमारत भाडे६९३०३६६९३०३६६९३०३६६९३०३६६९३०३६६९३०३६
वेतनेत्तर अनूदान११५७६७११६७४६२३००८३०३८९३३८९९
एकूण१५०१८०३१५०२७८२१४०९०४४१५००४२५######६९३०३६
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://goo.gl/maps/4u7NxrgzLS8iSSwp7
संस्थेचे नावशिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ शिवाजीनगर तांडा ता.जळकोट जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावजय भवानी प्राथमिक आश्रमशाळा रामचंद्र तांडा रावणकोळा ता.जळकोट जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्हीएएस  १०९४/प्र.कं ६५ /मावक ६/  दि ३१.०३.१९९४
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकयाचिका  १०९४/१५२२६/प्र.क्र.१०४/मावक ६ दि २४.०१.१९९५
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीpasravankola@gmail.com 
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०८००९०२
इयत्ता१ ली  वी ते ८ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  ८ वी वर्गवाढ आदेश शासन निर्णय क्र.व्हीविभशा २०१३/प्र.कं १७२ /विजाभज२दिनांक दि.०४/०९/२०१९
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांक 
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२० खोल्या  क्षेत्रफळ ७९२० चौ फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ८ खोल्या  क्षेत्रफळ ३१६८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ७ खोली   क्षेत्रफळ २७७२ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ३७५ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ३७५ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ २४५० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१६
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१६
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय १ ३९६ चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१६०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या९०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री आडे वामन तेजू
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९८५०५४४९०८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री राठोड देवराव रेवु
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९६३७२२३९३२
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१०६ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान२१३२७९९११८८०००११८८०००२९४२३९८
इमारत भाडे३४५४३८३४५४३८३४५४३८३४५४३८३४५४३८
वेतनेत्तर अनूदान३९१२०४०१४३४०७८०४२०७५
एकूण३४५४३८#######१५७३५८११५७४२१८३३२९९११
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/7ni5EB6sTg1zqPmdA
संस्थेचे नावभारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था देवणी
आश्रमशाळेचे नावकै. किशनराव जाधव पाटील प्राथमिक आश्रमशाळा देवणी ता.देवणी जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक व्हीएएस १०९३/प क १६३/मावक ६ दि. १९.०८.१९९३
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकव्हीएएस १०९३/प क १६३/मावक ६ दि. १९.०८.१९९३
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडी 
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०६००२०४
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१४ खोल्या  क्षत्रफळ १०४७५ चौ फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ७ खोल्या  क्षेत्रफळ ४७०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली   क्षेत्रफळ ३१०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ १५० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ १०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ १७०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली   क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या६४
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री सौदागर बकशुमियॉ मुलतानमियॉ
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४०३२५१४२८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री पाटील माधवराव भाउराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९९२३९८४४५१
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११८८०००११८८०००११८८०००११८८०००
इमारत भाडे४९९२३०४९९२३०४९९२३०४९९२३०
वेतनेत्तर अनूदान३५५२४३६०२०७३६४१६३७१५६
एकूण१७२२७५४#######१७२३६४६######
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावमहाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक संस्था नावंदी ता. उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावनरसामाता प्राथमिक आश्रमशाळा नावंदी  ता. उदगीर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९०/प्र.कं २७८९५/३३८/मावक ४/मुबंई ३२ दि १७.०७०.१९९०
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९०/प्र.कं २७८९५/३३८/मावक ४/मुबंई ३२ दि १७.०७०.१९९०
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीnarsmatanavandi@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०७६०२
इयत्ता१ ली वी ते ४ थी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१७ खोल्या  क्षेत्रफळ ४६९६.२४ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ६ खोल्या  क्षेत्रफळ १३९२ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली  क्षेत्रफळ १०२७.१२ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २०४.१२ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३  खोली क्षेत्रफळ ३२४ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३  खोली क्षेत्रफळ १२१२.७५ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली क्षेत्रफळ ५३६.२५  चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळलागू नाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या७५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री कलमे निलचंद्र माधवराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९६०५०७४५११२
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावनिरंक
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांकनिरंक
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान६९३०००६९३०००६९३०००७७७०००११५५०००
इमारत भाडे३६६९३०३६६९३०३६६९३०४७८८९०४७८८९०४७८८९०
वेतनेत्तर अनूदान२३०४४२८२१८२२०२९२३३७३१७०४७६
एकूण१०८२९७४१०८८१४८१०८१९५९१२७९२६३१८०४३६६४७८८९०
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/rqcm5GP5L8euZTQP6
संस्थेचे नावमहाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक संस्था नावंदी ता. उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावदुर्गामाता प्राथमिक आश्रमशाळा नावंदी तांडा  नळगीर ता. उदगीर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०७५/प्र.कं १४५९०/१२८/बीसीडब्लू ४/मुबंई ३२ दि.१७.०४१९८६
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०७५/प्र.कं १४५९०/१२८/बीसीडब्लू ४/मुबंई ३२ दि.१७.०४१९८६
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीdurgamatanalgir@gmail
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०७४०३
इयत्ता१ ली वी ते ४ थी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ११ खोल्या  क्षेत्रफळ ४०३९.६६ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४ खोल्या  क्षेत्रफळ १६१०.४२ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली  क्षेत्रफळ १४८८.३७ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २८२.७५ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२  खोली क्षेत्रफळ २०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ३७०.१२ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ ८८  चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री वसूरकर विश्वभंर गणपतराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक७७०९२१५१६५
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावनिरंक
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांकनिरंक
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान६९३०००६९३०००६९३०००७७७०००११५५०००
इमारत भाडे१६१५५०१६१५५०६५७५८५७५६७९२७५६७९२७५६७९२
वेतनेत्तर अनूदान२६०४६२२४८९१९२७१२०५७२१६९३६७
एकूण८८०५९६८७७०३९१३६९८५६१५५४३६४२०८११५९७५६७९२
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/1ZNxWZCU6gS9bYbFA
संस्थेचे नावमहाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक संस्था नावंदी ता. उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावश्री समर्थ धोडूतात्या महाराज प्राथमिक आश्रमशाळा मादलापूर रोड,उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९१/प्र.कं १४९२५/१०८/मावक६/मुबंई ३२ दि .०४.०९.१९९१
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९१/प्र.कं १४९२५/१०८/मावक६/मुबंई ३२ दि .०४.०९.१९९१
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीssdmsas150@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७००१५०
इयत्ता१ ली वी ते ४ थी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१३ खोल्या  क्षेत्रफळ ३७३५.९९ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४ खोल्या  क्षेत्रफळ ११२७.५० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली  क्षेत्रफळ १७३७.३७ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २९२ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २९२.१२ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळप्राथमिक माध्यमिक एकत्रीत आहे
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ २८७  चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री पांचारे किशन शंकरराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२१४५३८२९
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावनाही
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांकनाही
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये६५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान६९३०००६९३०००६९३०००७७७०००११५५०००
इमारत भाडे१४५४४०१४५४४०१४५४४०४७२३२९४७२३२९४७२३२९
वेतनेत्तर अनूदान२३३१९२१९०७२२२९०२२२६११८८५३४
एकूण८६१७५९८६०३४७८६०७३०१२७१५९०१८१५८६३४७२३२९
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/R66AZMnQyTyPa3yC8
संस्थेचे नावसंगमेश्वर शिक्षण संस्था कवळखेड ता. उदगीर जि. लातुर
आश्रमशाळेचे नावचंगळा माता प्राथमिक आश्रमशाळा जानापूर ता. उदगीर जि. लातुर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०८६/प्र.कं ३४६/बीसीडब्लू ४/मुबंई ३२ दि.०४.१२.१९८५
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०८६/प्र.कं ३४६/बीसीडब्लू ४/मुबंई ३२ दि.०४.१२.१९८५
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीprashajanapur@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०६५०२
इयत्ता१ ली वी ते ४ थी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निंरक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिंरक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१५ खोल्या  क्षेत्रफळ ४३७७.७९चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ८ खोल्या  क्षेत्रफळ २६४७.९० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिंरक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली  क्षेत्रफळ १२१२.४१ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  २३७.१५ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिंरक
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ५४४ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ १४८.३३  चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या६४
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री पाटील बस्वराज दिगंबर
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८८३०२६३४५९ ७७७४९९८००६९
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावनाही
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांकनाही
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान५३२७५५७६५१७०१११८९३०६५४२१८######६११७६२
इमारत भाडे१३९१८५१३९१८५१३९१८५१३९१८५
वेतनेत्तर अनूदान२०६०३२०९५९२१२२४२१५५१
एकूण६९२५४३९२५३१४१२७९३३९८१४९५४######६११७६२
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/qgvYhcUEzpLrARGv8
संस्थेचे नावराम लक्ष्मण शिक्षण प्रसारक मंडळ बोरताळा तांडा नागलगाव ता. उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावरमेश पवार प्राथमिक आश्रमशाळा बोरताळा तांडा नागलगाव ता.उदगीर  जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०८५/प्र.कं ३४६/बीसीडब्लू ४/मुबंई ३२ दि.०४.१२.१९८५
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०८५/प्र.कं ३४६/बीसीडब्लू ४/मुबंई ३२ दि.०४.१२.१९८५
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीrameshpawarasha@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७१२२०२
इयत्ता१ ली  वी ते ८ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  १ वर्गवाढ इ ८ वी
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभशा  २०१३/प्र.कं १७२/विजाभज २ दि.१९.०७.२०१९
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२० खोल्या  क्षेत्रफळ ८५२६ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ८ खोल्या  क्षेत्रफळ ३१६८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ७ खोली  क्षेत्रफळ २७७२ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२  खोली क्षेत्रफळ  १५३० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३३० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ १४०८ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली क्षेत्रफळ ७२६  चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१४
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय १   क्षेत्रफळ ३९६  चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१६०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या९०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री राठोड प्रकाश तुकाराम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८६०५३५७५५३
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावरिक्त पद
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांकनिरंक
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७५  कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१०८३२४१११८८०००११८८०००११८८०००१५८४०००
इमारत भाडे५३९५९५५३९५९५५३९५९५५३९५९५५३९५९५५३९५९५
वेतनेत्तर अनूदान४०२६०४५२३४४५९४५४६७६१४७६२९
एकूण१६६३०९६१७७२८२९१७७३५४०#######२१७१२२४५३९५९५
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावइंदिरा शिक्षण प्रसारक मंडळ पाटोदा बु ता. जळकोट जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावप्राथमिक आश्रमशाळा नाईकनगर,उदगीर ता.उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०८८/प्र.कं ४१८/ मावक ४/ दि. २७.१०.१९८८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०८८/प्र.कं ४१८/ मावक ४/ दि. २७.१०.१९८८
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडी 
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७६०१५५
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ३२ खोल्या  क्षेत्रफळ ११९५३.०५ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ८ खोल्या  क्षेत्रफळ ३१६८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१३ खोली  क्षेत्रफळ ३६०६.९९ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ५५१.०६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  १३७.०२ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ३२६२.५ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ७  खोली क्षेत्रफळ १२२७.९३ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या२३
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या२३
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय १   क्षेत्रफळ १२६ चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३९
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री तेंलग शिवाजी नागोराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९६३७०९७९४४
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१   श्री  बळते हणमंत लक्ष्मणराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९६८९५३३७९१
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७०  कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११८८०००११६८२००११८८०००११८८०००######
इमारत भाडे११५११०११५११०५७३७५५७३७५५७३७५
वेतनेत्तर अनूदान३११२५३५०८०९३४३०१०७५९४३००१८९
एकूण१३३४२३५१३१८३९०१३३८८०५१३५२९६९######
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावबाबासाहेब नाईक बंजारा शिक्षण संस्था नागलगाव तांडा ता.उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावकै विरभान मामा प्राथमिक आश्रमशाळा मल्लापूर  तांडा ता. उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र याचिका  ४१३२/प्र.क्र १०९७/प्रक्र ३११/भावक ६  दि ३१.०७.१९९८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र याचिका  ४१३२/प्र.क्र १०९७/प्रक्र ३११/भावक ६  दि ३१.०७.१९९८
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीashramshalamallapur@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०९१०२
इयत्ता१ ली  वी ते ८ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  शासन निर्णय क्र विभशा  २०१३/प्र.क्र १७२/विजाभज २  दि.१९.०७.२०१९
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र विभशा  २०१३/प्र.क्र १७२/विजाभज २  दि.१९.०७.२०१९
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१६ खोल्या  क्षेत्रफळ ६४०० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ८ खोल्या  क्षेत्रफळ ३२०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनाही
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ४०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनाही
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय    क्षेत्रफळ ३००  चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१६०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३४
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री राठोड शिवाजी लक्ष्मण
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक७३८७९७८०४८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१   श्री पाटील कल्याणी रामराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९५२७४१३६६९
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान
एकूण१६१८६००१६१८३४७३५९४८५८६७१२५१३०३९२५१८८७०३
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावआसरा शिक्षण संस्था देवणी बु
आश्रमशाळेचे नावमातोश्री मिनाताई ठाकरे प्राथमिक आश्रमशाळा लोणी ता.उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभशा  १०९६/प्र.क्र १७३/मावक ६ दि. १८.१०.१९९६
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभशा  १०९६/प्र.क्र १७३/मावक ६ दि. १८.१०.१९९६
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmatoshrimeenataithakareaashram@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०२३०२
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२० खोल्या  क्षेत्रफळ ६४४८ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ७ खोल्या  क्षेत्रफळ २५२० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ७ खोली  क्षेत्रफळ २४६० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३६० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  १२० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २८८ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३  खोली क्षेत्रफळ ७०० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय २   क्षेत्रफळ २२४  चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या९२
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री मुंडे विजयकुमार सिताराम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८४२१२४९५६०
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१ श्रीमती सिद्वीकी तबसूम बेगम बशीरमीयॉ
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक८४८२९३६३९७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११८८०००११८८०००११८८०००######
इमारत भाडे२४५५९२२४५५९२२४५५९२######
वेतनेत्तर अनूदान२९२६०२७१६४३०३८१३१५२१
एकूण१४६२८५२१४६०७५६१४६३९७३######
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावरामधन नाईक शिक्षण संस्था बोरताळा तांडा  नागलगाव ता.उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावकै.प्रकाश कांबळे प्राथमिक आश्रमशाळा डोंगरशेळकी तांडा ता.उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक व्हीएएस/१०२४/१५६/मावक ६
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकव्हीएएस/१०२४/१५६/मावक ६
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीprakashkpas@gmail.comkappikere@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०५००२
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१७ खोल्या  क्षेत्रफळ ६५२४ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ७ खोल्या  क्षेत्रफळ २७७२ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली  क्षेत्रफळ १५८४ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३९६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ८० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ८०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२  खोली क्षेत्रफळ ४९६ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय    १०० चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या८४
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री राठोड गुरूनाथ तुकाराम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक७६२०९९२५९१
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री कांबळे विकास श्रीरंग
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९८३४३१३०१९
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७२ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११८८०००११८८०००#####११८८०००
इमारत भाडे५५००००५५००००५५००००५५००००५५०३३९
वेतनेत्तर अनूदान६०५३०६२०५४६३५८०६४६९९
एकूण१७९८५३०१८०००५४#####१८०२६९९५५०३३९
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावदेवनागरी बहुउद्वेशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ देवणी बु ता.देवणी जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावरामभाउ म्हाळगी प्राथमिक आश्रमशाळा वाढवणा बु ता.उदगीर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभशा  १०९६/प्र.क१७३/मावक ६ दि. १८.०९.१९९६
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभशा  १०९६/प्र.क१७३/मावक ६ दि. १८.०९.१९९६
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीrmpas1996@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०३१०४
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२० खोल्या व क्षेत्रफळ ६९०० चौ. फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०७ खोल्या व क्षेत्रफळ २८०० चौ. फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ८ खोल्या व क्षेत्रफळ २४०० चौ. फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोल्या व क्षेत्रफळ ४०० चौ. फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोल्या व क्षेत्रफळ १०० चौ. फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोल्या व क्षेत्रफळ ८०० चौ. फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोल्या व क्षेत्रफळ ४०० चौ. फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय १५० चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३८
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री कनशेटे बालाजी राम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९३७०७८२४१६
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री पाटील संतोष व्यंकटराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९८६०५६५०४६
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७२२७००१०१६१०५######१८१५०००
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान२९६१९३००८१२८६०७२८४२४३२००१३
एकूण२९६१९######१०४४७१२######२१३५०१३
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/6BL5McbpiKdZwNKi7
संस्थेचे नावसेंटर फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अ‍ॅड हयूमन डेव्हलपमेंट कॉड कोदळी ता.उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावपंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्राथमिक आश्रमशाळा उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक मा. क्र.विभशा  २०१८/प्र.क २०२/दि. १६.०१.२०१९
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकमा. क्र.विभशा  २०१८/प्र.क २०२/दि. १६.०१.२०१९
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीswamirajendra26@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७१३७६३
इयत्ता१ ली ते ७ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२४ खोल्या  क्षेत्रफळ ७५५७.९७ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ८ खोल्या  क्षेत्रफळ २२४१ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ  चौ,१२१ फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ८ खोली  क्षेत्रफळ ३२०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  १५० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ८०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१५
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१५
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय    ४०० चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या६५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री स्वामी राजेंद्र मल्लिकार्जून
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९८८१३६१८०५
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री सुर्यवंशी अंकुश भागुराम
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९०११४८११८१
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७४  कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान६४८०००#####
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान
एकूण६४८०००#####
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/rYNYLWhDekZXTKQ69

नावासह यादी माध्यमिक आश्रमशाळा

संस्थेचे नावजिजामाता बहुउदेशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ. पाडोदा  बु  ता. जळकोट
आश्रमशाळेचे नावसंभाजीराव केंद्रे माध्यमिक आश्रमशाळा चिंचोलीराववाडी ता.जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक. विभशा १०९६/प.क्र.१७२/मा.व.क ६/ दि. १३ नोंव्हेबर १९९६
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्रमांक. विभशा १२९७/प.क्र.१६६/मा.व.क ६/ दि. ०४ सप्टेंबर १९९७
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीskmachincholirao@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०१०२१०५
इयत्ता५ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४७ क्षेत्रफळ १४८४०.८७ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ६ क्षेत्रफळ २९३१.१ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ८५४.५६ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२३ खोली   क्षेत्रफळ ४०१५.२ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ८१२ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३१९.२ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४०३० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१० खोली   क्षेत्रफळ १२३३.२१ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१८
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१८
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय ०२  क्षे+त्रफळ ७२० चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या९८
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या१२
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री जुकले शंकर जयवंतराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९९२३५७९७३३
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१. श्री कवडे राम माधवराव  २. श्रीमती केंद्रें सिंधू सुर्यकांत
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१.  ८६००३६६६४७      २. ९८३४६६३४०७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१८३७६११५८१०००१५८१०००१५८१०००######
इमारत भाडे५०८१२२५०८१२२५०८१२२५०८१२२५०८१२२३५०१००
वेतनेत्तर अनूदान१०८०००######६८०७२७८३३९######
एकूण७९९८८३######२१५७१९४२१६७४६१######३५०१००
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://goo.gl/maps/CcWsNpz6z4B7WJhC8
संस्थेचे नावएकलव्य मागास सेवा समिती मानखेड ता. अहमदपूर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावरेणुकादेवी  माध्यमिक आश्रमशाळा वसंतनगर महापूर ता.जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक व्हीएएस/१०८४/५३६०१ ३७९ बीसीडब्ल्यु ४ दिनांक ५ फेब्रुवारी १९८५
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकव्हीएएस/१०८४/५३६०१ ३७९ बीसीडब्ल्यु ४ दिनांक ५ फेब्रुवारी १९८६
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीrenukaahramschool@gamil.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०१०४६०४
इयत्ता८ वा ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकक. शि. आश/ ४९५  ९६ /वादीव तकडी /९५ ९६/ेका ३/१७१/पुणे दिनाक १९ मार्च१९९६
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ३८ क्षेत्रफळ१६९८९ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ६ खोल्या  क्षेत्रफळ २७७२ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४६८ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ५ खोल्या  क्षेत्रफळ ३७५२ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३३१ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली   क्षेत्रफळ ४४० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली   क्षेत्रफळ ७०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२३ खोली   क्षेत्रफळ ८५२६ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१०
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१३
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय ३०० चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२०५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या११
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्रीमती गोजमगुंडे अनिता चंद्रकांत
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९३७३९०६६५८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्रीमती खंदाडे शारदा व्यंकठराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९०२१५०२३९८
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१५ कि. मी .
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५ १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१००६०००११५३०००७२००००७१४०००१७९९५०७५६६४००
इमारत भाडे४९७८९६२
वेतनेत्तर अनूदान
एकूण१००६००११५३०००७२००००७१४०००#######५६६४००
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावमागास वर्गीय सेवा संघ रूपचंद नगर रेणापूर ता.रेणापूर  जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावमाध्यमिक आश्रमशाळा रूंपचंद नगर रेणापूर ता.रेणापूर जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.  १०८४/ ७१३१९ सी २८९ बीसीडब्लू ४ दि. २९.०३.१९८५
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.  १०८४/ ७१३१९ सी २८९ बीसीडब्लू ४ दि. २९.०३.१९८५
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmashramrenapur@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०२००७०२
इयत्ताइयत्ता ५ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  विजाभज/आशा/वर्गजोड/रूपचंद नगर /२००५ ०६/२३७२/पुणे  दिनांक. ०५.०९.१९८५
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकविजाभज/आशा/वर्गजोड/रूपचंद नगर /२००५ ०६/२३७२/पुणे  दिनांक. ०५.०९.१९८५
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ३० खोल्या  क्षेत्रफळ ११८८० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१२ खोल्या  क्षेत्रफळ ४७५२ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ  ३९६ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ८ खोली  क्षेत्रफळ ३१६८ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२  खोली क्षेत्रफळ  ७९२ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ५००० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६  खोली क्षेत्रफळ २३७६ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१७
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१७
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय ३९६ चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३३१
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या११
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या१०
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री राठोड उत्तम नामदेव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२१३७९६१४
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री शेख उस्मान शौकत
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक८८८८५६७८६७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये२५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७३००१०१८३४००१२६३२५०४१२९१४९६२२०७९२६६५९८१
इमारत भाडे१८२२८०१८२२८०१८२२८०१८२२८०१८२२८०
वेतनेत्तर अनूदान१८००००४०१४२५२७९५१२३५३४५२३०३४५२
एकूण######२४१७७०६३०९४२९६६६४८८१११०७८११२६६५९८१
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावमागास समाज सेवा मंडळ देवताळा ता. अैासा जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावशांतीनिकेतन माध्यमिक आश्रमशाळा देवताळा ता.औसा जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभशा  ११७६/प्र.क२४८८३/मावक ६ दि. ०६.०३.१९७८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभशा  ११७६/प्र.क२४८८३/मावक ६ दि. ०६.०३.१९७८
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीsmmasdvtala@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०३०५८०५
इयत्ताइयत्ता ५ वी ते १० वी  तुकडी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१६ खोल्या  क्षेत्रफळ १०८०० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१२ खोल्या  क्षेत्रफळ ३००० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ  चौ,१००० फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ७ खोली  क्षेत्रफळ ७००० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  २००० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ९०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ९९०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४  खोली क्षेत्रफळ २००० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या२०
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या२०
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२२६
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१५
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री सगर अंगद भानूदास
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९२८४८२०४९८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१ श्री जगताप उध्वद भागवत  २ श्रीमती चव्हाण वंदना दत्तू
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१  ९५५६१६८१५८            २   ८०१००४२४२६
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये५० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान८१९०३८२२४०९६२१५३००००१५००८४६२१५००९९३९९९०१
इमारत भाडे८७०६६०४३५३३०४३५३३०४३५३३०
वेतनेत्तर अनूदान५०४९२८२५५८२८२३४११४#####
एकूण८१९०३८३६१६५५०२२२११५८२१७०२९०२१५००९९#####
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावश्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळ गांधीनगर शिंदाळा  लो ता. औसा जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावप्रतिभानिकेतन माध्यामिक आश्रमशाळा मनोहर तांडा ता.औसा जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९४/प्र.कं११६५/मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि २१.०३.१९९५
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९४/प्र.कं११६५/मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि २१.०३.१९९५
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीdattarp1980@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०३००३०३
इयत्ता५ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  शासन निर्णय क्र विभशा .विभाशा  २०११/प्र.कं३७/विजाभज २/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि ३१.०३.२०१२
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र विभशा . विभशा २००३/प्र.कं७८/मावक ६/मुुंंबई ४०००३२ दि ३०.०६.२००३
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२४ क्षेत्रफळ १४५५४ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१८ क्षेत्रफळ ७८२५ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ६७५ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१२ खोली   क्षेत्रफळ ५५१५ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ८८० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३७५ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ५१२५ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ५ खोली   क्षेत्रफळ १५४० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१७
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१७
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय  क्षेत्रफळ २०० चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३५१
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१७
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या१५
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री गायकवाड नरसिंग गंगाराम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२३६०१८८२
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१. श्री कुलकर्णी पंकज प्रमोदराव   २. श्रीमती पाटील कमल माधवराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१.  ८३०८२५०९०९     २. ७८७५७५५५९७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये४० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१५३००००१५३००००१५३००००############
इमारत भाडे८२१२५०८२१२५०८२१२५०८२१२५०८२१२५०८२१२५०
वेतनेत्तर अनूदान२४१६२२२५१६२५३१९८७२############
एकूण######२६०२८७५##################८२१२५०
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावएकलव्य मागास सेवा समिति मानखेड ता. अहमदपूर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावमाध्यमिक आश्रमशाळा केळगाव तांडा ता.निलंगा जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९२ दिनांक १५ /०५/१९९२
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९२ दिनांक १५ /०५/१९९२
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmashakelgaon@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०४१०२०४
इयत्ताइयत्ता ८ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१४ खोल्या  क्षेत्रफळ ६९७२ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ६ खोल्या  क्षेत्रफळ १७२८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ २८८ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ १४४० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २८८ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २८८ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ १५०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली क्षेत्रफळ ५७६  चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१४
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय    क्षेत्रफळ २८८  चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या७१
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री क्षाडे बालाजी रामचंद्र
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९८५०३७५२१०
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१   श्रीमती नम्रता भिवाजी जोगदंड
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१   ८८८८१८४२५७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये४५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान४८६०००१०८००००१०८००००१०८००००१०८००००१०८००००
इमारत भाडे१८४०४११८४०४११८४०४११८४०४११८४०४११८४०४१
वेतनेत्तर अनूदान६६८४४######७७१५१७६२६३८२९४३२११२४३
एकूण७३६८८५######१३४११९२१३४०३०४१३४६९८४१४७५२८४
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावएकलव्य मागास सेवा समिती मानखेड ता. अहमदपूर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावमाध्यमिक आश्रमशाळा मावलगाव  ता. अहमदपूर   जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभजा  १०९९/प्र.क२२०/इमाव २ दि. २७.०७.२०००
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभजा  १०९९/प्र.क२२०/इमाव २ दि. २७.०७.२०००
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmashamavalgaon@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०९०६५०२
इयत्ताइयत्ता ८ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  १ व्हीएएस १०८३/८२५६०/६७२/बीसीडब्लू ४ दि.०३.०३.१९९४ इ ५ वी ते ७ वी  २ शिअशा/९० ९१/वा तुकडी का १० पुणे  दि.१४.०९.१९९० ३ शिअशा /१९९१ ९२/वा तुकडी का १० दि.०७.०९.१९९१ ४  शिअशा ९० ९१/वा तुकडी १०१८४ पुणे दि.०३.०८.१९९१ ५ शिअशा/१९९१ ९२/ वा तुकडी का ३/२३६ पुणे दि.०२.०४.१९९२  ६ शिअशा /१९९५ ९६/वा तुकडी ९५९६/का ३ /१७१/पुणे दि. १९.०३.१९९६  ७ शिअशा जादा तुकडी/१९९७ ९८/नावंदी ढाळेगाव/का ३/२१३ पुणे दि.१९.०४.१९९८  ८ विभशा /१०९९/पक्र२५/ईमाव२/दि.०६.०५.२०००  ९  विभशा/१०९९/पक्र२५/ईमाव२/दि.१२.०५.२००
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांक५ वी ते ७ वी तुकडया ३   ८ वी ते १० वी प्रत्येकी ६ एकूण १५ वर्ग
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ३२
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१२ खोल्या  क्षेत्रफळ २१६० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ  ३९६ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ५ खोली  क्षेत्रफळ २५२४ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २८८ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  १६० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ९६८ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ११  खोली क्षेत्रफळ २२०० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय २ खोल्या  ४३५ चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२२५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१४
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या१४
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री आरदवाड बालाजी बाबूराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९२८४४७६५७९
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री  गोरगे शिवशंकर किशनराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९६०४६५७५३२
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८८ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान५०४९३७१४३४३४५२१७९००२९०००००२६४२४६० 
इमारत भाडे१५८२२०१५८२२०१५८२२०१५८२२०१५८२२०
वेतनेत्तर अनूदान३०६१४०२७६५२५२१३४८१२००१०१२०००००
एकूण९६९२९७१८६९०९०२५५०७०३######३०००६८०0
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावपूण्यश्लोक अहिल्यादेवी जिवन विकास महिला मंडळ, अहमदपूर
आश्रमशाळेचे नावमल्हाराव होळेकर माध्यमिक आश्रमशाळा किनगाव
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक विभशा १९९९/प्र.कं१८२/मावक  दि.१९.०५.१९९९
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकविभशा १९९९/प्र.कं१८२/मावक  दि.१९.०५.१९९९
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmhashram@gmail.com 
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०९०५२१०
इयत्ता८ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  शासन निर्णय  २०१०/प्र.कं२१०/मावक ६/ दि.१०.१०.२०११ शासन निर्णय २००९/प्र.क्र.१५ मावक ६ दि. ०६.०१.२०१०
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय  २०१०/प्र.कं२१०/मावक ६/ दि.१०.१०.२०११ शासन निर्णय २००९/प्र.क्र.१५ मावक ६ दि. ०६.०१.२०१०
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१५ खोल्या  क्षेत्रफळ ५९४६ चौ फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ७ खोल्या  क्षेत्रफळ २७७२ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली क्षेत्रफळ ११८८ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली   क्षेत्रफळ २७३६चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २५० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ ३२०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली   क्षेत्रफळ १५८४ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय २ खोल्या क्षेत्रफळ २४०० चौ. फूट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१२५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१०
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या११
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्रीमत गुंठे शोभा राजाराम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९५१८७६०४०७
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री टोंपे बळीराम विश्वनाथ
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९४०३२५०८२५
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये५५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११९८८००११९८८००११९८८००११९८८००######
इमारत भाडे६१८३००६१८३००६१८३००६१८३००६१८३००
वेतनेत्तर अनूदान३२९६२९३३१०५२३३३१६३३४१४६५४१५५००
एकूण२१४६७२९२१४८१५२२१५०२६३२१५८५६५######
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावश्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडळ. मांडूरकी ता. चाकूर जि. लातर
आश्रमशाळेचे नावस्वामी विवेकानंद माध्यामिक आश्रमशाळा रूई तांडा ता. अहमदपूर जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभशा  ११९७/प्र.क्र १८२/मावक ६ मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभशा  ११९७/प्र.क्र १८२/मावक ६ मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडी 
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०९०९५०२
इयत्ताइयत्ता ८ वी ते १० वी  तुकडी  अ ब
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  विभशा २००४/प्र.क्र ७८/मावक ६ दि. ३०.०६.२००३
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांक 
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१३ खोल्या  क्षेत्रफळ १३०३५ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ६ खोल्या  क्षेत्रफळ २८०८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ  चौ,४६८ फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली  क्षेत्रफळ ३१२० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ७६० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३२० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २५०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३  खोली क्षेत्रफळ १४०४ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१६
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१६
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय १   क्षेत्रफळ ४६८  चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१२०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री जेलेवाड लक्ष्मण संतराम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९९७५२४६२०९
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१ श्री उप्परवाड ज्ञानोबा ठिठलराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९६३७७१४४३१
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान९५३९७४१५०१०४८#################
इमारत भाडे९३०६०९३०६०९३०६०९३०६०९३०६०९३०६०
वेतनेत्तर अनूदान४३७०१४४३३८५१५७७३८९९४२१५############
एकूण###################################
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावविमुक्त जाती सेवा समिती वसंतनगर कोटग्याळ ता. मुखेड जि. नांदेड
आश्रमशाळेचे नावमाध्यमिक आश्रमशाळा सुल्लाळी डोंगरगाव ता. जळकोट  जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभशा  ११७६/प्र.क२४८८३/मावक ६ दि. ०६.०३.१९७८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभशा  ११७६/प्र.क२४८८३/मावक ६ दि. ०६.०३.१९७८
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmumdongargaon@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०८०१२०३
इयत्ताइयत्ता ५ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  ५ वी ब मान्यता  क्रमांक सामाजिक न्याय व विशंष सहायक विभाग विभशा २००९/प.क. १५/मावक ६/ मंत्रालय मुंबई ३२ दि. ०६.०१.२०११
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांक५ वी ब मान्यता  क्रमांक सामाजिक न्याय व विशंष सहायक विभाग विभशा २००९/प.क. १५/मावक ६/ मंत्रालय मुंबई ३२ दि. ०६.०१.२०११
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१६ खोल्या व क्षेत्रफळ ६३३६ चौ. फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ७ खोल्या  २७७२ चौ. फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  ७९२ चौ.फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ८ खोली ३१६८ चौ. फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली  ३९६ चौ. फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली  ३९६ चौ. फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२  खोली  ७९२ चौ. फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१३
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१३
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय १००० चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३५५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या११
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या११
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री होनशेटे बालाजी बापूराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक७४९८७७५१७४
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१ सो लिंबेकर प्रणिता गंगाधर
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१   ८६९८६९२३७७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१०० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१५२१०००१५३००००१५३००००#####१५३००००
इमारत भाडे१६५८२५१६५८२५१६५८२५#####१६५८२५
वेतनेत्तर अनूदान१३६१८९१३८४१३१७६६३११५०९५३२३१९७०
एकूण१८२३०१४१८३४२३८१८७२४५६#####१९२७७९५
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावश्री सेवादास शिक्षण प्रसारक मंडळ मेवापूर
आश्रमशाळेचे नावमाध्यमिक आश्रमशाळा शिवाजीनगर तांडा ता. जळकोट
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक व्हीएएस १०९५/प क ३७/मावक ६ दि. ३१.०३.१९९५
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकव्हीएएस १०९५/प क ३७/मावक ६ दि. ३१.०३.१९९५
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीashramschoolmewapur1010@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०८०५६०२
इयत्ताइयत्ता ५ वी तं १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकविभशा २०११ प क १५/विजाभज २ दि. ०६.०१.२०११
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२९ खोल्या  क्षेत्रफळ ११८५५ चौ फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१० खोल्या  क्षेत्रफळ ३९६० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१४ खोली   क्षेत्रफळ ६०४८ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ४९४ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २८५ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ ३६०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली   क्षेत्रफळ ६७२ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१७
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२०३
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री राठोड तानाजी रामराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक७८७५१९१०१०
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री राठोड वसंत रूपचंद
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९८३४९५७७२४
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१०० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान४३५६०६######१९०४८३७###########
इमारत भाडे४०००००######११०८४३७###########
वेतनेत्तर अनूदान८००००११००००११५०००१९००८२######
एकूण९१५६०६######३१२८२७४###########
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावश्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळ शिवाजीराव तांडा ता. जळकोट जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावमाध्यमिक आश्रमशाळा चिंचोली अतनुर ता. जळकोट जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभशा  १०९८/प्र.क्र १२०/इमाव ०२ दि १४.०१.२०००
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभशा  १०९८/प्र.क्र १२०/इमाव ०२ दि १४.०१.२०००
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीkendreshivraj1979@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०८०१३०३
इयत्ताइयत्ता ५ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  इयता ९ वी ते १० वी
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकजा.क/विजाभज/पुणे/आशा/तुकडीवाढ/मान्यता/५९४ दिनांक. २४.०६.२०१३
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२८ खोल्या  क्षेत्रफळ ४३५६० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१२ खोल्या  क्षेत्रफळ ४७५२ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ  चौ,३९६ फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ९ खोली  क्षेत्रफळ ३५६४ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३९६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३९६ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ १६५० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली क्षेत्रफळ ११८८  चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१८
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या२४
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय १   क्षेत्रफळ ३९६  चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२३७
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१३
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या११
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री राठोड जय भिमराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९१५८६४३५५५
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१   श्री आडे बाबू रामचंद्र
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक८३९०२८१६६४
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१०५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१५३००००१५३००००१५३००००#####२५५००००#####
इमारत भाडे१२५८११९१२५८११९१२५८११९#####१२५८११९#####
वेतनेत्तर अनूदान२१९८९०३१९८८०३५९६५७#####३६०७८८
एकूण३००८००९३१०७९९९############४१६८९०७#####
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावसंगमेश्वर शिक्षण संस्था कवळखेड ता. उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावचंगळामाता माध्यमिक आश्रमशाळा जानापूर शि ता. उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक मान्यता आदेश  क्र.व्ही.ए.एस १०८५/प्र.कं१६०/मावक ६/ दि ०९ नोव्हेबर  १९९३
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकमान्यता आदेश  क्र.व्ही.ए.एस १०९५/प्र.कं१९७/मावक ६/ दि २५ जून १९९६
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmahaashajanapur@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०६५०३
इयत्ता५ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  मुळ वर्ग ६ अतिरीक्त तुकडया  १८
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांक१ जा.क्र शिक्षण आशा/जादा तुकडी /१९९७ ९८ जानापूर का ३/३०९/दि ०३ जुलै १९९८ २  मान्यता  क्र विभाशा  २०२/प्र.क्र १६६/मावक ६ दि २९ मार्च  ३ शासन निर्णय क्र विमशा २००४ /प्र.क्र.७८/मावे ६ दि ३० जून २००६
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४६ क्षेत्रफळ १४०९३.८७ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२४ क्षेत्रफळ ६९७८.१४ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ३५०.७० चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१२ खोली   क्षेत्रफळ ३९७५ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ६२९ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३३६ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ५४४ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०५ खोली   क्षेत्रफळ १२८१.०३ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१५
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१५
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय क्षेत्रफळ १८७ चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या६२३
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या२७
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या१३
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री बाबुले नामदेव तुळशीराम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९५२७२२२५३५
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावअतिरिक्त कार्यभार श्री बिरादार राजकुमार मल्लिकार्जन
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९५७९३९५५२५
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८७ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान######१५३००००#####१५३००००२५५००००
इमारत भाडे६२१४५०६२१४५०६२१४५०६२१४५०६२१४५०
वेतनेत्तर अनूदान४००७८३३५८०८७४१३३२४३५८५३५
एकूण##################२५०९९८५३१७१४५०######
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावमहाराष्ट शिक्षण प्रसारक संस्था नावंदी ता. उ्रदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावनरसामाता माध्यमिक आश्रमशाळा नावंदी ता. उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९३/प्र.कं८७/९३ मावक ६ मुंबई ३२ दि ३१ मार्च १९९३
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९३/प्र.कं१५८/ मावक ६ मुंबई ३२ दि ०७ ऑगस्ट  १९९३
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीnarsamatanawandi@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०७६०३
इयत्ता५ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  ५ वी ते १० वी प्रत्येकी १ तुकडी
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकजा.क्र शिक्षण /आशा/जादा/तुकडी ९७ ९८ /नावंदी का ३ /६१३/दिं २९.०४.१९९८
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२१ क्षेत्रफळ ७९१६.६२ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०८ क्षेत्रफळ ३१२४ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली   क्षेत्रफळ २४३.७५ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०८ खोली   क्षेत्रफळ २६३५.१२ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ २२८ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १२९१.५० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३९४.२५ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१७
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१७
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय  क्षेत्रफळ ३९४.२५ चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२५९
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१७
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या१४
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री गाडवे खुशाल गणपतराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९०११३१२८९०
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१. गााडवे अशोक गणपतराव २. सौ मरे अंजु शिवाजी
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१.  ८३९०९४९३३०       २. ९९२३७६०२५१
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१५३००००############१६३२०००२५५००००
इमारत भाडे९११७२७९११७२७९११७२७९११७२७९११७२७९११७२७
वेतनेत्तर अनूदान२१९२४७२३२४२२######२५७५७७######
एकूण२६६०९७४############२८०१३०४######९११७२७
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावमहाराष्ट शिक्षण प्रसारक संस्था नावंदी ता. उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावदुर्गामाता माध्यमिक आश्रमशाळा नावंदी तांडा  नळगीर ता. उदगीर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९२/प्र.कं २९/ मावक ६ मुंबई ३२ दि २४ मार्च १९९२
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९३/प्र.कं १५८/ मावक ६ मुंबई ३२ दि ०७ आ+गस्ट १९९३
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीdurgamatanalgir@gmail
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०७४०४
इयत्ताइयता ५ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२५ खोल्या  क्षेत्रफळ ७७६५.३३ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ६ खोल्या  क्षेत्रफळ २२०२.१८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ ३३६ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ११ खोली  क्षेत्रफळ २८९७.४ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २९६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २३२.०६ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ६५१.७५ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली क्षेत्रफळ११४९.९४  चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१७
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१७
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय   ४२६.६२ क्षेत्रफळ  चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या६०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१०
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या११
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री पुल्ले संजीव विठठलराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९०११३१५४२८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१ श्री गायकवाड व्यंकट रघूनाथ  २  सौ. कांबळे अनिता दत्तू
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१   ७०२०३८६२६०             २   ९७६३५२६८९०
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१५३००००१५३००००१५३००००१६३२०००######
इमारत भाडे१५२०१०१५२०१०४३७८८०८०९५६८८०९५६८८०९५६८
वेतनेत्तर अनूदान१५९२३६१४१३६९१६०८९२१५५१३८१३०३३८०
एकूण१८४१२४६#########################८०९५६८
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावमहाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक संस्था नावंदी ता. उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावश्री समर्थ धोडूतात्या महाराज माध्यमिक आश्रमशाळा मादलापूर रोड,उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९३/प्र.कं ८७/९३/ मावक ६ मुंबई ३२ दि ३१ मार्च १९९३
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९३/प्र.कं १५८/ मावक ६ मुंबई ३२ दि ०७ आ+गस्ट १९९३
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीssdmsas173@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७००१७३
इयत्ताइयता ५ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१७ खोल्या  क्षेत्रफळ ६९६४.५२ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ६ खोल्या  क्षेत्रफळ १७३९.५५ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ २९५.६८ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली  क्षेत्रफळ २९७९.५० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २८७.४३ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ २२० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ६३२ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली क्षेत्रफळ ८१०.३६  चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१७
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१७
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय    क्षेत्रफळ ४८०  चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१६
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या११
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री इंद्राळे ज्ञानेश्वर नामदेराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९८५०८१८४९९
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१ श्री घोंगडे माधव पढरीनाथ  २  सौ. येरमे सुमित्रा ज्ञानोबा
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१   ९६८९६९८०६९           २     ९०११८७००००
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये६५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१५३००००१५३००००१५३००००१६३२०००२५५००००
इमारत भाडे७०१३२५७०१३२५७०१३२५######१००३३६५######
वेतनेत्तर अनूदान८३०५५१४३३७८१६४५३२१५८५००१३१८१८८
एकूण२३१४३८०२३७४७०३२३९५८५७##################
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावगुणाई  शिक्षण प्रसारक मंडळ कौळखेड द्वारा संचलित
आश्रमशाळेचे नावशंकर  माध्यमिक आश्रमशाळा बोरतळा पाटी, नागलगाव ता. उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्ही.ए.एस १०९३/प्र.कं१६४/मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि ५ नोव्हेबर  १९९३
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकसमाजकल्याण सांस्कतिक कार्य व क्रिडा विभाग मंत्राालय मुंबई ३२ क्र व्ही ए एस /१०९४/प्र. क्र.१०/मावक दि २०.०३.१९९५
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीsmumas1983@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७१२३०१
इयत्ता५ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  ८ वी ब क  २    ९ वा  बक  २   १० वी ब क  २
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकजून २००५
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२१ क्षेत्रफळ १०६९८ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१२ क्षेत्रफळ ४७५२ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०३ खोली   क्षेत्रफळ ११८८ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ८ खोली   क्षेत्रफळ ३१६८ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४००० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १९२ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३३५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावजाधव शिवराज देवराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२०४३५०६८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री. राठोड
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांकनिरंक
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१९६७१३०१९५७८४५१८४७१८०१७५०४०५२७८१०१०
इमारत भाडे१४४४२००३८४१५६०३११३४८४३११३४८४३११३४८४
वेतनेत्तर अनूदान३८९७९३१५७६९०३०१०२०७६२५०३३९३८१
एकूण३८०११२३#############४९४०१३९६२३३८७५
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश https://maps.app.goo.gl/JnKWJ2H4hZFhewqW9
संस्थेचे नावएकलव्य मागास सेवा समिती मानखेड ता. अहमदपूर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावमाध्यमिक आश्रमशाळा मावलगाव  ता. अहमदपूर   जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभजा  १०९९/प्र.क२२०/इमाव २ दि. २७.०७.२०००
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभजा  १०९९/प्र.क२२०/इमाव २ दि. २७.०७.२०००
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmashamavalgaon@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०९०६५०२
इयत्ताइयत्ता ८ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभजा  १०९९/प्र.क२२०/इमाव २ ८वी ब सन २००४ पासून
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२१ खोल्या  क्षेत्रफळ ९८४५ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ६ खोल्या  क्षेत्रफळ १६८८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ  ३०० चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली  क्षेत्रफळ २८१० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ६९७ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३  खोली क्षेत्रफळ ८०० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१७
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय २ खोल्या  ४५० चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या७०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१०
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या११
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री  पाटील प्रथ्वीराज गिरराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९६२३०७५४६२
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री संपत्ते गणपत भानुदास
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१   ७९७२९०५२६३
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७२००००७२००००१०८००००१०८००००१०८००००१०८००००
इमारत भाडे१४५९८०१४५९८०१४५९८०१४५९८०१४५९८०१४५९८०
वेतनेत्तर अनूदान###########१०५५९५११८२५९१२५३०८४४७४३८
एकूण#################१३४४२३९१३५१२८८१६७३४१८
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावएकलव्य मागास सेवा समिती मानखेड ता. अहमदपूर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावमाध्यमिक आश्रमशाळा नाईक नगर धसवाडी ता. अहमदपूर   जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभशा  १०९९/प्र.क२२०/मावक ६ दि. २७.०८.२०००
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभशा  १०९९/प्र.क२२०/मावक ६ दि. २७.०८.२०००
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीashokgulve01@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०९०६३०९
इयत्ताइयत्ता ८ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  मान्यता  क्रमांक सामाजिक न्याय व विशंष सहायक विभाग विभशा २००४/प.क. ७८/मावक ६/ मं+त्रालय मुंबई ३२
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांक 
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२४ खोल्या  क्षेत्रफळ ७६५० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ६ खोल्या  क्षेत्रफळ १८३८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ  चौ,१८४.४ फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली  क्षेत्रफळ १९६० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  २४९ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  १९८ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ८४० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ८  खोली क्षेत्रफळ ३२२१ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय ३४० चौ. फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३०६
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१२
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या१०
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री गुळवे अशोक निव्रती
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८४४७०३०३०१
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री जटूरे भागपत शंकर
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१   ९३५९१०५५६०
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८१ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७२००००७२००००१०८००००१०८००००१०८००००१०८००००
इमारत भाडे१४५९८०१४५९८०१४५९८०१४५९८०१४५९८०१४५९८०
वेतनेत्तर अनूदान३०५३८७१५७६२५०१०५५९५११८२५९१२५३०८४४७४३८
एकूण११७१३६७२४४२२३०######१३४४२३९१३५१२८८१६७३४१८
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावज्ञानोदय विमुक्त जाती शिक्षण प्रसारक मंडळ कानडी बोरगाव ता.जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नाववसंतराव नाईक माध्यमिक आश्रमशाळा पिंपळगाव  अंबा ता. जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक विभशा २००४/प्र.कं ५/मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि. २७.०४.२००४
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकविभशा २००४/प्र.कं ५/मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि. २७.०४.२००४
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmashapimpalgaonam@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०११०२०२
इयत्ता५ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  प्रत्येक वर्गाची एक तुकडी   आदेश जोडला आहे
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४३ क्षेत्रफळ १७२०० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१२ क्षेत्रफळ ४८०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली   क्षेत्रफळ ८०० चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२४ खोली   क्षेत्रफळ  ९६०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२  खोली क्षेत्रफळ ६०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ ३२०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ५खोली   क्षेत्रफळ २०५० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१७
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१७
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय  क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१७०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३४२
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१७
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या१४
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री चव्हाण गणेश गोपाळराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९८९०५८०७२८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री चव्हाण विठठल धेनु
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक८८३०२०३३९७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये३५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान११९०१६९१५३००००१५३००००######२५५००००
इमारत भाडे१२९६०००######१२९६०००######१२९६०००१२९६०००
वेतनेत्तर अनूदान२११३३३२२१२३८२२६२२३२३१५०७२४४९८५८
एकूण#############३०५२२२३#############१२९६०००
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावआनंदराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ देवताळा ता. औसा जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावसुदर्शन माध्यामिक आश्रमशाळा, सत्तरधरवाडी ता. आसा जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्हीविभशा २००४/प्र.कं ५ /मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि २७.०१.२००४
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्हीविभशा २००४/प्र.कं ५ /मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि २७.०१.२००४
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीsudarshanashramschool@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०३०१४०३
इयत्ता८ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ९ क्षेत्रफळ ३६०० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ३ क्षेत्रफळ १२०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ५ खोली   क्षेत्रफळ  २००० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली  क्षेत्रफळ ८०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१५
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१५
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३४
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री  भिसे प्रमोद बळीराम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९७६३०७४१७५
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री पवार राजाभाउ उत्तम
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९६८९८०९९३१
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये२२ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान५९६३३६६७५०००७९२०००१००९८००######
इमारत भाडे३०५७००३०५७००३०५७००३०५७००३०५७००
वेतनेत्तर अनूदान५३७३२६३७३२७२४६१८४७४६९८२३९०७६२०
एकूण######१३५३९७२#######१७८५३२३######
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावश्रमिक विकास संस्था, निलंगा
आश्रमशाळेचे नावप्रतिभाताइ पवार माध्यमिक आश्रमशाळा निलंगाा
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभशा  २००४/प्र.क्र ५/भावक ६ दिनांक २६ /००२/२००४
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकक्र विसकअ/आशा/का ४ माआशा/ सुरू करणे /निलंगाा/लातूर/०४ ०५ /कार्यालय ७२९० विभागीय समाजकल्याण अधिकारी औंरगाबाद दि. ०१.१०.२००४
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmashanilanga@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०४००१४०
इयत्ताइयत्ता ८ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  ३ तुकडया ८,९,१०
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभशा  २००९/प्र.क्र १५/भावक ६ दिनांक ०६ /०१/२०११
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१८ खोल्या  क्षेत्रफळ ७२०० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ६ खोल्या  क्षेत्रफळ २४०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ  चौ,४०० फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली  क्षेत्रफळ २४०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ४०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ४०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२  खोली क्षेत्रफळ ८०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली क्षेत्रफळ ८००  चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१०
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१०
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१३२
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री गणेशवाडे विष्णुकांत मारूतीराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२१३७४७४१
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१   श्रीमती भंडारे सगूणा ज्ञानोबा
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक७४४७८६६६२५८
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये५० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान
एकूण
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावअहिल्याबाई होळकर शिक्षण प्रसारक मंडळ कारेपूर   ता. रेणापूर
आश्रमशाळेचे नावकै. जनार्धनराव राजेमान माध्यमिक आश्रमशाळा  जानवळ ता. चाकूर ति. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक विभाशा २००४ प्र.क्र/मावक ६ दिनांक २७/०१/२००४
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकविभाशा २००४ प्र.क्र/मावक ६ दिनांक २७/०१/२००४
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीkai.jrmasjanwal.@gamil.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८१००९९०६
इयत्ता८वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१४ क्षेत्रफळ ४७३४ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०३ क्षेत्रफळ१०८८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०६ खोली   क्षेत्रफळ १६२० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१खोली   क्षेत्रफळ २७० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१खोली   क्षेत्रफळ २७० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ५९४ चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळआहे
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२४
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री राजेमाने निलेश बाळासाहेब
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२३२१८३९३
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावकु तपसाळे प्रियंका विलासराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक७४२०९६३५४१
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये३५  किलोमीटर
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान######११०३०२४१०८५१०८१०२८१०१११०००३५
इमारत भाडे२८६८९३२८६८९३२८६८९३२८६८९३२८६८९३
वेतनेत्तर अनूदान४६०००४७५०८५५३२५५८८४०६२३३०
एकूण######१४३७४२५######१३७३८३४######
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावशारदामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ. सोमनाथपूर
आश्रमशाळेचे नावकै. प्रकाश कांबळे माध्यमिक आश्रमशाळा डोंगरशेळकी तांडा ता. उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभशा  २००४/प्र.क्र ०३/मावक ६  दि २६.०२.२००४
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकवरील प्रमाणे आदेश सन २००५  ०६
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीpkashramschool@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०५००५
इयत्ताइयत्ता ८ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१३ खोल्या  क्षेत्रफळ ४६८० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ३ खोल्या  क्षेत्रफळ १०८० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ  चौ,३६० फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली  क्षेत्रफळ १०८० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  १५० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३६०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ १२०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२  खोली क्षेत्रफळ ३०० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय १   क्षेत्रफळ १५०  चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री गायकवाड खंडू मालू
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८७८८०८४७४५
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१   श्रीमती बोडके भाग्यरेखा सिताराम
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९८२३४९६१५३,    ९८३४२१३०१९
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान९२२९५०१८३५२१८१०६००८५######११४३७१३४९९८००
इमारत भाडे१८७०६५१८७०६५१८७०६५१८७०६५
वेतनेत्तर अनूदान५००००१०००००१०००००७०५२१
एकूण११६००१५२१२२२८३१३४७१५०######११४३७१३४९९८००
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावतिरूपती शिक्षण प्रसारक मंडळ हिप्परगा काजळ ता. अहमदपूर जि लातूर
आश्रमशाळेचे नावसुधाकरराव नाईक  माध्यमिक आश्रमशाळा, तुळशीराम तांडा ता. अहमदपूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक /निमशा /२००४/र्पक्र./०५/मावक/०६ दिनांक २७.०१.२००४
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्रमांक /निमशा /२००४/र्पक्र./०५/मावक/०६ दिनांक २७.०१.२००४
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीsnmasttanda.jadhavsg.@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०९०९००३
इयत्ता८वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१४ क्षेत्रफळ ६४३६ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०३ क्षेत्रफळ११८८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ २१६ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०५ खोल्या  क्षेत्रफळ १२०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१खोली   क्षेत्रफळ २०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ २०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०३ खोली   क्षेत्रफळ ३००० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ००२ खोली   क्षेत्रफळ ४३२ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळ 
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या११
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री जाधव श्रीधर गंगाधर
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८३२९७१३५०६
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री शेकडे भारत नारायण
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९६६५७५५६९०
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८० किलोमीटर
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१०२२२६३१८८२४९१११३०२३९############
इमारत भाडे१९२६९९१९२६९९१९२६९९१९२६९९१९२६९९
वेतनेत्तर अनूदान४२६०८७८९१६६१०४१७१०७५७०५२५
एकूण###############################
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावश्री स्वामी समर्थ एज्युकेंशन सोसायटी वंजारवाडा ता. जळकोट जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावविजयवर्धीनी माध्यमिक आश्रमशाळा जळकोट  ता. जळकोट जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.विभशा  २०१८/प्र.क्र २०१/विजाभज ०२ दि १६.०१.२०१९
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.विभशा  २०१८/प्र.क्र २०१/विजाभज ०२ दि १६.०१.२०१९
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmadhavewagalgave74@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०८०५५२८
इयत्ताइयत्ता ८ वी ते १० वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१२ खोल्या  क्षेत्रफळ ४८४० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ३ खोल्या  क्षेत्रफळ १३२० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ  चौ,४४० फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ५ खोली  क्षेत्रफळ २२०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ३६० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ  ४४० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ४४० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१०
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१०
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय १   क्षेत्रफळ ३६०  चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१२०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री वागलगावे माधव रावण
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९८२३२२६१०२
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१   श्री मलिशे गंणवंत व्यंकटराव
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९३०७८९६६९७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१६३००००
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान
एकूण१६३००००
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        

नावासह यादी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा

संस्थेचे नावजिजामाता बहुउद्वंशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ. पाडोदा  बु  ता. जळकोट
आश्रमशाळेचे नावसंभाजीराव केंद्रे्र उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा चिंचोलीराववाडी ता.जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक क्रमांक. विभशा /२००६/प.क्र.५९/मा.व.क ६/मुंबई ३२ दि. २६ जून २००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकक्रमांक. विभशा/प्र. क्र. ८१८/२०१६/प्र.क्र.६८/दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीskmachincholirao@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०१०२१०५
इयत्ता११ वी ते १२ वी  कला व विज्ञान
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या   
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांक 
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२८ क्षेत्रफळ १४१६६.८९ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४ क्षेत्रफळ २२३०.४ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली   क्षेत्रफळ २५६३.६८ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१२ खोली   क्षेत्रफळ २५२० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १८१२ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३१९.२ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४०३० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ७ खोली   क्षेत्रफळ ११९७.०५ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१२
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१२
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय ०२  क्षेत्रफळ ७२० चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१६०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री जुकले शंकर जयवंतराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९९२३५७९७३३
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१. श्री कवडे राम माधवराव  २. श्रीमती केंद्रें सिंधू सुर्यकांत
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१.  ८६००३६६६४७      २. ९८३४६६३४०७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७४४०००७४४०००७२००००७१५०००१२०००००
इमारत भाडे३०४५०११२१८९०६#####
वेतनेत्तर अनूदान२५४९९६३५९९९२
एकूण७६९४९९१०४८५०१७२००००७१५०००############
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावएकलव्य मागास सेवा समिती मानखेड ता. अहमदपूर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावरेणुकादेवी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वसंतनगर महापूर ता.जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक विभाशा २००६ / प्र+.क्र ९९/मावक  ६ दिनांक ३१ आगस्ट २००९
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकविभाशा २००६ / प्र+.क्र ९९/मावक  ६ दिनांक ३१ आगस्ट २००९
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीrenukaahramschool@gamil.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०१०४६०४
इयत्ता११ वी  १२ वी   कला व विज्ञान
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१६ क्षे+त्रफळ ६४४९ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४ खोल्या  क्षे+त्रफळ १६४० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षे+त्रफळ ४३० चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ७ खोल्या  क्षे+त्रफळ २५३८ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षे+त्रफळ ३३१ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षे+त्रफळ ४४० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षे+त्रफळ ६४० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षे+त्रफळ ४२० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनिरंक
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या९२
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्रीमती गोजमगुंडे अनिता चंद्रकांत
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९३७३९०६६५८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावनिरंक
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांकनिरंक
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१५ कि. मी .
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५ १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७२००००#####१०८००००१०८००००१०८००००१२२४०००
इमारत भाडे१५६२१३१५६२१३१५६२१३१५६२१३१५६२१३१५६२१३
वेतनेत्तर अनूदान५२११२९००००९१४३४११२५५८१२७३५३४०१५८६
एकूण९२८३२५###########१३४८७७११३६३५६६१७८१७९९
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहे 
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावमागास वर्गीय सेवा संघ रूपचंद नगर रेणापूर ता.रेणापूर  जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावउच्च माध्यमिक आश्रमशाळा रूंपचंद नगर रेणापूर ता.रेणापूर जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.  २००६/ प्र.क्र.५९/ मावक ६ दि. २६.०६.२००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.  २०२९/ प्र.क्र.४७/ मावक ६ दि. २१.०६.२०१३
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmashramrenapur@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०२००७०२
इयत्ताइयत्ता ११ वी ते १२ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या   
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांक 
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ७ खोल्या  क्षे+त्रफळ २७७२ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ६ खोल्या  क्षे+त्रफळ २३७६ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली क्षे+त्रफळ  ११८८ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली  क्षे+त्रफळ २३७६ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षे+त्रफळ ३९६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षे+त्रफळ  ३९६ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षे+त्रफळ ५००० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या८१
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री राठोड उत्तम नामदेव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२१३७९६१४
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री शेख उस्मान शौकत
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक८८८८५६७८६७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये२५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७२९०००४४६०००१४४००००७०८०००७२९०००
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान
एकूण७२९०००४४६०००१४४००००७०८०००७२९०००
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावश्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळ गांधीनगर शिंदाळा  लो ता. औसा जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावप्रतिभानिकेतन उच्च माध्यामिक आश्रमशाळा मनोहर तांडा ता.औसा जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्हीविभशा २००६/प्र.कं५९/मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि २६.०६.२००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्हीविभशा २००६/प्र.कं५९/मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि २६.०६.२००८
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीdattarp1980@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०३००३०३
इयत्ता११ वी ते १२ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  शासन निर्णय क्र यचिका २०१९/प्र.क्र५७७/विजाभज २ मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि २५.१०.२०१९
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांक 
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२३ क्षेत्रफळ ११४७३ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०७ क्षेत्रफळ ३९६० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली   क्षेत्रफळ १५४० चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली   क्षेत्रफळ १८३८ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली क्षेत्रफळ ८८० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३७५ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ८८० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली   क्षे+त्रफळ २००० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१६
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१०
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळ 
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२४४
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री गायकवाड नरसिंग गंगाराम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२३६०१८८२
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव 
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक 
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये३० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७२००००७२००००७२००००७२००००१२०००००
इमारत भाडे१६११०००१६११०००१६११०००१६११०००१६११०००
वेतनेत्तर अनूदान७५३१४७८३१४८०२२६८२०१५५७१४५३
एकूण२४०६३१४२४०९३१४२४११२२६२४१३०१५३३८२४५३
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावपूण्यश्लोक अहिल्यादेवी जिवन विकास महिला मंडळ, अहमदपूर
आश्रमशाळेचे नावमल्हाराव होळेकर  उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा किनगाव
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक विभशा २००६/प्र.कं५९/मावक ६  दि.२६.०६.२००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकविभशा २००६/प्र.कं५९/मावक ६  दि.२६.०६.२००८
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmhashram@gmail.com 
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०९०५२१०
इयत्ता११ वी ते १२ वी  कला व विज्ञान
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ८ खोल्या  क्षेत्रफळ ३१६८ चौ फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४ खोल्या  क्षेत्रफळ १५८४ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली क्षेत्रफळ ११८८ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली   क्षेत्रफळ १५८४ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ २४० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली   क्षेत्रफळ ११८८ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१०
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१०
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनिरंक
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या 
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्रीमत गुंठे शोभा राजाराम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९५१८७६०४०७
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री टोंपे बळीराम विश्वनाथ
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९४०३२५०८२५
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये५५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७९२०००७९२०००७९२०००७९२०००७९२०००१२०००००
इमारत भाडे१०८००००१०८००००######१०८००००१०८००००१०८००००
वेतनेत्तर अनूदान८५९७६८८०५८९०१६७९२२४९९३१३०५२२३०६
एकूण###################१९६४२४९१९६५१३०######
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावश्री सेवादास शिक्षण प्रसारक मंडळ मेवापूर
आश्रमशाळेचे नावमाध्यमिक उच्च आश्रमशाळा शिवाजीनगर तांडा ता. जळकोट
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक विभशा २००६ प क ५९/मावक  दि. २६०.०६.२००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकविभशा २००६ प क ५९/मावक  दि. २६०.०६.२००८
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीashramschoolmewapur1010@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०८०५६०२
इयत्ता११वी  १२ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१८ खोल्या  क्षेत्रफळ ६९२४ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ८ खोल्या  क्षेत्रफळ ३०७८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली क्षेत्रफळ ८२८ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ८ खोली   क्षेत्रफळ ३३१२ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ३०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ४१४ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १८० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या२८५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री राठोड तानाजी रामराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक७८७५१९१०१०
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री राठोड वसंत रूपचंद
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९८३४९५७७२४
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये१०० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान५१०४३३५५३०००५६००००५६००००१२०००००
इमारत भाडे१०६२६४८१०६२६४८##################१०६२६४८
वेतनेत्तर अनूदान११६३९१७३०३९७४८४४१६४०००१६७९५८
एकूण१६८९४७२१६८८६८७##################१०६२६४८
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावसंगमेश्वर शिक्षण संस्था कवळखेड ता. उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळेचे नावचंगळामाता उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा जानापूर शि ता. उदगीर जि.लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र. विभशा  २००६ प्र.क्र५९/मावक ६ दि २६.०६. २००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र. विभशा  २०१३ प्र.क्र१३०/विजाभज २  दि ०८.०३.२०१९
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmahaashajanapur@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०६५०३
इयत्ता११वी व १२ वी  कला विज्ञान
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  मुळ वर्ग ४  अतिरीक्त तुकडया ४
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र. याचिका २०१९/ प्र.क्र१२०४/विजाभज २  दि २८.०१.२०२०
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२४ क्षेत्रफळ ९८०६ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०८ क्षेत्रफळ ३२०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०३ खोली   क्षेत्रफळ १६०० चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०५ खोली   क्षेत्रफळ २००० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ३१२ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ २५० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ८०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०५ खोली   क्षेत्रफळ १६४४ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनिरंक
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३५५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री बाबुले नामदेव तुळशीराम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९५२७२२२५३५
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावअतिरिक्त कार्यभार श्री बिरादार राजकुमार मल्लिकार्जन
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९५७९३९५५२५
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८७ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान९६१०००६९६४६३११८५५३७५४३०००######५३००००
इमारत भाडे############
वेतनेत्तर अनूदान४०१५६१
एकूण९६१०००६९६४६३११८५५३७५४३०००############
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावमहाराष्ट शिक्षण प्रसारक संस्था नावंदी ता. उ्रदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावनरसामाता उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा नावंदी ता. उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक. विमशा /२००६/प.क्र.५९/मा.व.क६/मुंबई ३२ दि. २६ जून २००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्रमांक. विमशा /२००६/प.क्र.५९/मा.व.क६/मुंबई ३२ दि. २६ जून २००८
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीnarsamatanawandi@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७०७६०३
इयत्ता११ वी १२ वी  कला व विज्ञान
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१८ क्षेत्रफळ ५८४६.२३ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४ क्षेत्रफळ १३०७.२५ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली   क्षेत्रफळ १०९४.६२ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली   क्षेत्रफळ १९६०.८७ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १८१.१२ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४१२.५० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ३ खोली   क्षेत्रफळ ८८९.८७ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय  क्षेत्रफळ ३७४.०६ चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३६५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री गाडवे खुशाल गणपतराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९०११३१२८९०
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१. गााडवे अशोक गणपतराव २. सौ मरे अंजु शिवाजी
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक१.  ८३९०९४९३३०       २. ९९२३७६०२५१
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७२००००७२००००७२००००७६८०००१२०००००
इमारत भाडे६८९७८७६८९७८७६८९७८७######६८९७८७६८९७८७
वेतनेत्तर अनूदान२२०३२२८११०३७८५२८०९८४१२४९८४
एकूण१४३१८१९१४३७८९७१४४७६३९######२०१४७७१६८९७८७
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावगुणाई  शिक्षण प्रसारक मंडळ कौळखेड द्वारा संचलित
आश्रमशाळेचे नावशंकर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा  बोरतळा पाटी, नागलगााव ता. उदगीर जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक विभाशा २००६ प्र.क्र५९/माव५६/२६ जून २००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकसमाजकल्याण सांस्कतिक कार्य व क्रिडा विभाग मंत्राालय मुंबई ३२ क्र व्ही ए एस /१०९४/प्र. क्र.१०/मावक दि २०.०३.१९९५
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीsmumas1983@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०७१२३०१
इयत्ता११ वा ते १२ वी  कला च विज्ञान
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकयाचिका २०१९/प्र. क्र.५७७/विजाभज २ दि २५/१०/२०१९
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२२ क्षेत्रफळ ८७१२ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०८ क्षेत्रफळ ३१६८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०३ खोली   क्षेत्रफळ ११८८ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१८ खोली   क्षेत्रफळ ७१२८ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली   क्षेत्रफळ १५८४ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली   क्षेत्रफळ ७९२ चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४००० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १९२ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१६
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१६
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळ२ खोली   क्षेत्रफळ ७९६ चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या१७५
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या३९७
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या१८
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या१२
२५मुखयाध्यापक यांचे नावजाधव शिवराज देवराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२०४३५०६८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव१. राठोड संजय नारायण २. सौ. कुंता ज्ञानोबा ठाकूर
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक७३८७१६५६५७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये७० कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१९६७१३०१९५७८४५१८४७१८०१७५०४०५२७८१०१०
इमारत भाडे१४४४२००३८४१५६०३११३४८४३११३४८४३११३४८४
वेतनेत्तर अनूदान३८९७९३१५७६९०३०१०२०७६२५०३३९३८१
एकूण३८०११२३५९५७०९५५२६१६८४४९४०१३९#######
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावज्ञानोदय विमुक्त जाती शिक्षण प्रसारक मंडळ कानडी बोरगाव ता.जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नाववसंतराव नाईक उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पिंपळगाव  अंबा ता. जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्हीविभशा २००६/प्र.कं५९/मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि २६.०६.२००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीmashapimpalgaonam@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०११०२०२
इयत्ता११ वी ते १२ वी  कला व विज्ञान
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२१ क्षेत्रफळ  चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४ क्षेत्रफळ १६०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली क्षेत्रफळ १२०० चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ५ खोली   क्षेत्रफळ  २००० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ १५० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ १०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली  क्षेत्रफळ १६०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ६ खोली   क्षेत्रफळ १०५० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय  क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१५१
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री चव्हाण गणेश गोपाळराव
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९८९०५८०७२८
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री चव्हाण विठठल धेनु
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक८८३०२०३३९७
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये३५ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान७०२०००७२००००७२००००६७५०००१२०००००
इमारत भाडे१००६४०७१००६४०७१००६४०७######१००६४०७######
वेतनेत्तर अनूदान१००१२२८३९४७८१०७८१०६३७४७७
एकूण१७१८४१९१७५४८०१############२८४३८८४######
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावआनंदराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ देवताळा ता. औसा जि. लातूर
आश्रमशाळेचे नावसुदर्शन उच्च माध्यामिक आश्रमशाळा, सत्तरधरवाडी ता. आसा जि. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्र.व्हीविभशा २००६/प्र.कं५९/मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि २६.०६.२००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्र.व्हीविभशा २००६/प्र.कं५९/मावक ६/मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दि २६.०६.२००८
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीsudarshanashramschool@gmail.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०३०१४०३
इयत्ता११ वी ते १२ वी  कला व विज्ञान
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या   
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांक 
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१० क्षेत्रफळ ४००० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ४ क्षेत्रफळ १६०० चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली क्षेत्रफळ ८०० चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ४ खोली   क्षेत्रफळ १६०० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ३०० चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१  खोली क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ२ खोली  क्षेत्रफळ ८०० चौ, फुट
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१ खोली   क्षेत्रफळ ४०० चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या१५
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या१५
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळनाही
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१९८
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री  भिसे प्रमोद बळीराम
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९७६३०७४१७५
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री पवार राजाभाउ उत्तम
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९६८९८०९९३१
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये२२ कि.मी
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान३२९०००१०४३०००२१०८००७८७०००७४५०००
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान
एकूण३२९०००१०४३०००२१०८००७८७०००७४५०००
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावअहिल्याबाई होळकर शिक्षण प्रसारक मंडळ कारेपूर   ता. रेणापूर
आश्रमशाळेचे नावकै. जनार्धनराव राजेमान उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा  जानवळ ता. चाकूर ति. लातूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक विभाशा २००६ प्र.क्र५९/मावक ६ मं+त्रालय मुंबई ३२ दिनांक २६/०६/२००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीkai.jrmasjanwal.@gamil.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८१००९९०६
इयत्ता११ वा ते १२ वी
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  नाही
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनाही
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ१० क्षेत्रफळ ३४५६ चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०४ क्षेत्रफळ १५८४ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०४ खोली   क्षेत्रफळ १०८० चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ 
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ ३९६ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळ 
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१६०
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री राजेमाने निलेश बाळासाहेब
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक९४२३२१८३९३
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नाव 
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक 
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये३५  किलोमीटर
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधा 
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान८७४३३४९७८६६६७२०००७१७०००७२६१७७
इमारत भाडे
वेतनेत्तर अनूदान३९५६५
एकूण८७४३३४९७८६६६७२०००७१७०००७६५७४२
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश        
संस्थेचे नावतिरूपती शिक्षण प्रसारक मंडळ हिप्परगा काजळ ता. अहमदपूर जि लातूर
आश्रमशाळेचे नावकै. अनुसयाबाई गोरटे कनिष्ठ महाविदयालय, तुळशीराम तांडा ता.अहमदपूर
आश्रमशाळा मान्यता प्रथम आदेश क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक /निमशा /२००६/र्पक्र./५९/मावक/०६ दिनांक २६.०६.२००८
आश्रमशाळा अनुदान तत्वावरील मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांकशासन निर्णय क्रमांक /निमशा /२००६/र्पक्र./५९/मावक/०६ दिनांक २६.०६.२००८
आश्रमशाळेचा ईमेल आयडीlateanusaybaigorte.jrcollege.@gamil.com
आश्रमशाळेचा युडायस कोड२७२८०९०९४०३
इयत्ता११ वी १२वी   कला व विज्ञान
अतिरीक्त तुकडी/ वर्गवाढ असल्यास तुकडयांची संख्या  निरंक
अतिरीक्त  तुकडी मंजुरी आदेश क्रमांक व दिनांकनिरंक
१०आश्रमशाळेतील एकूण खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ२६ क्षेत्रफळ ८०६० चौ, फुट
११एकूण खोल्यापैकी वर्ग खोल्याची संख्‍या व क्षेत्रफळ०४ क्षेत्रफळ१७२८ चौ, फुट
१२एकूण  खोल्यापैकी स्वतंत्र प्रयोगशाळेसाठी असलेल्या खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०२ खोली   क्षेत्रफळ ६२४ चौ, फुट
१३एकूण खोल्यापैकी निवासी खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ१२ खोल्या  क्षेत्रफळ २५९२ चौ, फुट
१४एकूण खोल्यापैकी स्वंयपाकगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१खोली   क्षेत्रफळ ३५४ चौ, फुट
१५एकूण खोल्यापैकी कोठीगृह  खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०१ खोली   क्षेत्रफळ २०० चौ, फुट
१६एकूण खोल्यापैकी भोजनगृह खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळनिरंक
१७एकूण खोल्यापैकी इतर खोल्याची संख्या व क्षेत्रफळ०६ खोली   क्षेत्रफळ २५९२ चौ, फुट
१८एकूण स्नानगृहांची संख्या
१९एकूण स्वच्छतागृहांची संख्या११
२०वसतिगृह अधिक्षकांना निवास स्थान उपलब्ध करूण दिले आहे काय ? त्याचे क्षेत्रफळहोय ०२ ३८४ चौ, फुट
२१मान्य निवासी विदयार्थी संख्या८०
२२मान्य अनिवासी विदयार्थी संख्या१७५
२३कायम मान्यता प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संख्या
२४कायम मान्यता प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या
२५मुखयाध्यापक यांचे नावश्री जाधव श्रीधर गंगाधर
२६मुखयाध्यापक यांचे मोबाईल क्रमांक८३२९७१३५०६
२७वसतिगृह अधिक्षकाचे नावश्री शेकडे भारत नारायण
२८वसतिगृह अधिक्षकाचा मोबाइल क्रमांक९६६५७५५६९०
२९सहायक आयुक्त समाजकल्याण लातूर या कार्यालयापसून शाळेचे अंतर  कि.मी. मध्ये८० किलोमीटर
३०आश्रमशाळेतील निवासी विदयार्थ्याना पुरविण्यात येणाया सोइ सुविधाशासन नियमाप्रमाणे निवासी  विदयार्थ्याना सर्व सोइ सुविधा पुरविण्यात येतात
३१आश्रमशाळेस  प्राप्त झालेले अनुदानशैक्षणिक वर्ष२०१५  १६२०१६ १७२०१७ १८२०१८ १९२०१९ २०२०२० २१
परिपोषण अनुदान१३२१४३३#####७२००००७१५०००१२८८३९७
इमारत भाडे७०४९८७८११०३५८९
वेतनेत्तर अनूदान४५६१३३
एकूण१३२१४३३#####७२००००७१५०००८७९४४०८११०३५८९
३२शाळेचा समोरील बाजुचा फोटो शाळेच्या फोटोवर अक्षाश व रेखांश आवश्यक आहेसोबत जोडण्यात आलेला आहे
33अक्षाश व रेखांश