अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयं सहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेची योजना 

  1. महाराष्ट्र शासन, समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ यांचेकडील शासन पत्र क्र. एसटीएस -2011 / प्र.क्र. 439/ अजाक -1 , दि 06 डिसेंबर 2012
  1. महाराष्ट्र शासन, समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ यांचेकडील शासन पत्र क्र. एसटीएस – 2011/ प्र.क्र. 439/ अजाक -1 दि 06 फेब्रुवारी 2013
  2. शासन निर्णय क्र.डीसीटी 2316/ प्र.क्र.133/का.1417 दि 05डिसेंबर 2016.
  3. शासन निर्णय क्र. एसटीएस-2016/प्र.क्र.125/ अजाक दि.08 मार्च 2017

उदिष्ट:- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील शेतक-यांना 100 % अनुदानावर पावर टीलरचा पुरवठा करण्याची योजना बंद करण्यात येवून त्याऐवजी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयं सहायता बचत गटांना 90% अनुदानावर 9 ते 18 अश्व शक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने कल्टीव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर व ट्रेलर यांचा पुरवठा करण्याकरिता हि योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.

स्वरूप:-अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहायता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे

रहिवाशी असावेत.

स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान 80% सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील

असावेत. 

मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु 3.15 लाख ( अक्षरी  रुपये तीन

लाख पन्नस हजार फक्त ) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील.

ठरवून दिलेल्या उदिष्टांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास बचत गटांची निवड  लाटरी पद्धतीने

 करण्यात येईल.

लाभाचे स्वरूप:- 9 ते 18 अश्वशक्तीचे मिनी  ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने कल्टीव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर व  ट्रेलर

अ.क्र.

वर्ष

प्राप्‍त उदिष्‍ट

प्राप्त अर्ज

पात्र अर्ज

निवड करण्‍यात आलेल्‍या बचत गटांची संख्‍या

प्राप्‍त तरतूद

वाटप करण्‍यात आलेला अनुदान

शेरा

1

2

3

4

6

7

8

9

1

सन 2015-16

109

109

109

109

0.00/-

वस्तुस्वरूपात

सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील 27 बचत गटांपैकी 6 बचत गटांचे ट्रेलर पासिंग  न झाल्याने अनुदानाचा दुसरा हप्ता आदा करणे बाकी आहे बचत गटांकडूनट्रेलर पासिंग केल्याचे दस्तावेज  प्राप्त होताच त्यांच्या सलंग्न खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यात येईल.

2

सन 2016-17

45

45

45

45

1,41,75000/-

1,41,75000/-

3

सन 2017-18

70

82

51

28

88,20000/-

88,20000/-

4

सन 2018-19

70

101

63

30

94,50000/-

94,50000/-

5

सन 2019-20

70

106

59

27

85,05000/-

85,05000/-

          टीप:- 1 या कार्यालाचे आदेश क्र. 4498 दिनांक 23.10.2020. अन्वये या पूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या बचत गटांची तपासणी करकरण्यात आलेली आहे..