सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्‍ट्र राज्‍य

 

अनुसूचित जाती व नवबौध्‍द घटकातील युवकांसाठी सैन्‍य व पोलिस भरतीपुर्व प्रशिक्षण योजना

 

  • शासन निर्णय :-
  • सामाजिक न्‍याय, सांस्‍कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभागृ शासन निर्णय क्र. इबीसी-२००५/प्र.क्र.७८/ मावक-२ दिनांक ०८ फेब्रुवारी २००६
  • उद्दिष्‍टे :-

अनुसूचित जाती व नवबौध्‍द घटकातील युवकांसाठी सैन्‍य व पोलिस भरतीपुर्व प्रशिक्षण अभाव असल्‍यामुळे  त्‍यांना सैन्‍य व पोलिस भरतीची  संधी उपलब्‍ध् करुन देण्‍याकरिता ही योजना सुरु करण्‍यात आली आहे.

                 

  • अटी व शर्ती  :-
  • उमेदवार अनुसूचित जाती व नवबौध्‍द घटकातील असावा.
  • उमेदवारांची उंची, छाती इ. सैन्‍य व पोलिस भरतीसाठी विहीत केलेली पात्रता असावी.
  • उमेदवार १२ वी पास असावा.
  • उमेदवार १८ ते २५ वर्ष वयोगटातील असावा.

 

 

अनु. क्र.

जिल्हा

वर्ष

प्रशिक्षण पूर्ण झालेले विद्यार्थी

लातूर

२०१६-१७

१२

२०१७-१८

२६

२०१८-१९

०८

२०१९-२०

निरंक

२०२०-२१

निरंक