औद्योगिक सहकारी संस्था

  • शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग,क्र.मासाका 2008/प्र.क्र.150/विघयो-2,दि.22.05.2008
  • शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग,क्र.मासाका 2003//प्र. क्र.19/ विघयो-2,दि.27.02.2004
  • शासन पूरक पत्र क्रमांक:-मासाका 2010/प्र.क्र.52/ विघयो-2 दि.30 मार्च 2010.

उद्दिष्ट :-  सहकाराच्या माध्यमातन अनुसूचित जाती व नवबौध्द   घटकाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे या उधेशाने त्या घाटकातील संस्थाना अर्थ सहाय्य देण्यची योजना आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या यंत्रमाग सोसायट्या, निटिंग गारमेंट्स, सुत प्रोसिंग युनिट्स, शेती माल  प्रक्रिया  साखर कारखाणे रुपांतरीत करणे व तत्सम उधोगांचा समावेश आहे.  

स्वरूप:-

 सहकारी संस्थाना द्यावयाचा अर्थ्साहाय्यचे सूत्र खालील प्रमाणे आहे..

1 सहकारी संस्थाचा स्वः हिस्सा –                                          5%

2 सहकारी संस्थाना शासकीय भाग भांडवल –                          35%

3 शासकीय दीर्घ मुदतीचे कर्ज-                                              35%

4 वित्तीय संस्था कडून कर्ज –                                                 25%

     

अटी व शर्ती:

1 सहकार कायद्याच्या अंतर्गत  संस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक.

 2 संस्थेचे 70% भागधारक हे अनुसूचित जातीचे / नवबौद्ध असावेत.

3 संस्थेने प्रकल्पाच्या 5% स्वः हिस्सा भाग भांडवल जमा करणे आवश्यक आहे.

4 शासनाने या योजनेसाठी विहित केलेल्या 1 ते 32 अटी व पूरक अटींची पूर्तता करणे आवश्यक  आहे.